Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Masterplan Rjukan-Notodden industriarv

Masterplan Rjukan-Notodden industriarv

 

Masterplanen skal være et verktøy som på den ene siden gir strategier for økt verdiskaping og attraktivitet basert på verdensarven og på den andre viser hvordan utvikling verdensarvområdene må skje i tråd med de forpliktelsene som følger med UNESCO-statusen.

Formålet med planarbeidet er todelt; å lage en god plan, men også sørge for en prosess som gjør at de ulike aktørene etablerer en felles forståelse av hva som er utfordringene og hvordan man kan jobbe sammen, i samhandling mellom det offentlige, næringsliv, frivillighet og forsking. En vesentlig del av planen er derfor hvordan den nå følges opp.

Det er etablert fire arbeidsgrupper blant sentrale aktører i området:

  • Reiselivsnæringen har fått i oppgave å utrede en felles markedsføringsplan for verdensarven regionalt, nasjonalt og internasjonalt
  • Næringslivet ved næringsselskapene har fått i oppgave å utrede verdensarven som markør for næringslivssatsing og verdiskaping
  • Verdensarvsenteret NIA har fått i oppgave å definere tålegrenser opp imot verdensarvverdiene og UNESCOs retningslinjer for beste praksis for vern.
  • Kommunene har fått i oppgave å peke på handlinger som kan øke attraktiviteten som bosted

Publiseringer i prosjektet    
Masterplan for verdiskaping og attraktivitet 2018