Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Regional utvikling - Temaside:

Følgeevalueringer av utviklingsprosesser

Telemarksforsking-Bø er et sterkt evalueringsmiljø med over 130 gjennomførte evalueringer siden 1990. Telemarksforskning har de senere årene også gjennomført større forskningsrådfinansierte prosjekter med fokus på nye bærekraftige utviklingsstrategier for distriktsnorge. Et sentralt utgangspunkt har vært den stadig økende globaliseringen og de nye sosiale, kulturelle og økonomiske utfordringene denne fører med seg for bygdenorge. En viktig målsetning med disse forskningsprosjektene har vært å få innsikt i hvordan lokal natur, kultur og kunnskap kan omdannes til ressurser og strategier for for nærings- og stedsutvikling. Utvikling av bred verdiskaping som bærekraftig utviklingsstrategi og konkurransefortrinn står sentralt i dette arbeidet.

Denne tilnærningen testet ut og videreutviklet gjennom "Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet" og verdiskapingsprogrammet "Naturarven som verdiskaper". Telemarksforsking har gjennomført følgeevaluering av begge disse verdiskapingsprogrammene. I den forbindelse er det utviklet verktøy og metoder som grunnlag for å kartlegge og vurdere behov for endringer i ulike faser av lokale og regionale utviklingsprosesser. Opplegget har fokus på innsatsfaktorer, aktiviteter/tiltak, resultater/produkter, kortsiktige og langsiktige effekter og bredere samfunnseffekter. Metodikken er forankret i effektkjeden, som ofte er benyttet som grunnlag for analysere og vurdere større omstillings- og utviklingsprosesser.

Kontaktperson: Bent Aslak Brandtzæg