Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Regional utvikling - Temaside:

Landskapsøkonomi

Hvordan kan landskapets særpreg og dets samspill mellom natur, kultur og menneske bidra til en bærekraftig stedsutvikling? Hvordan kan Norge følge opp Den europeiske landskapskonvensjonen som vi har forpliktet oss til? Dette er spørsmål vi tar opp i det vi kaller det landskapsøkonomiske perspektiv. Landskapsøkonomien er et nytt fagområde som dreier seg om å omgjøre landskap til ressurser for produksjonen av private goder og fellesgoder for å fremme bred verdiskaping og bærekraftig stedsutvikling. Vi ser dette samtidig i forbindelse med en glokal stedsutvikling, der det lokale og globale inngår i hverandre.

I en verden preget av økt standardisering, er søken etter unike steder som har særpreg og virker spesielt på oss voksende. Samspillet mellom natur, kultur og mennesk skaper unike landskap flere og flere finner attraktivt når de skal besøke et sted, søke et sted å bosette seg eller etablere næring. Hvordan disse landskapene kan brukes som ressurser for den økonomiske utviklingen på stedet står sentralt i det landskapsøkonomiske perspektivet som Telemarksforsking har utviklet over flere år i ulike nasjonale og internasjonale prosjekter, men det dreier seg samtidig om hvordan det som har skapt landskapet og dets særpreg blir utviklet på en god og bærekraftig måte.

Det landskapsøkonomiske perspektivet kombinerer landskapets stedlige særpreg, slik det nettopp har vokst fram på stedet i samspill mellom natur, kultur og menneske, på den ene siden, og interessenters (både besøkende og fastboende) oppfatninger av landskapet. Den økonomiske utviklingen som bygger på landskapet som ressurs skal ikke forringe landskapets verdier og kvaliteter. Dette ser vi i sammenheng med den brede verdiskapingen (se eget tema) som fremhever sammenhengen mellom økonomisk verdiskaping og sosial, kulturell og miljømessig verdiskaping. 

Deler av landskapsøkonomien handler om landskapsentreprenøren, landskapsforvaltning, innovativ landskapspolitikk, organistatoriske og politiske grep, landskapsorientert landbruk, landskapsressursanalyser.

Det landskapsøkonomiske perspektivet er fremhevet i TF-rapporten Landskapsøkonomi: Bidrag til bærekraftig verdiskaping, landskapsbasert entreprenørskap og stedsutvikling. Med eksempler fra regionalparker i Norge og i Europa. Rapporten kan lastes ned her.

Kontaktperson: Per Ingvar Haukeland