Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Heidi Haukelien


Arbeidsfelt: Haukelien forsker på styring av helse- og velferdstjenester, velferdspolitikk, profesjonsutøvelse og kjønn. Hun har arbeidet med temaer som samhandlingsreformen, velferdsteknologi, rus-psykiatri boligsosialt arbeid, vold i nære relasjoner og hverdagsrehabilitering. Haukelien har gjennomført en rekke etnografiske feltarbeid i sykehus og kommuner.

Faglig bakgrunn: Sykepleier og sosialantropolog (phd.)

Heidi Haukelien er seniorforsker ved Telemarksforsking og førsteamanuensis ved Senter for omsorgsforskning Sør, Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har bred erfaring med samforskning med kommuner, og leder forskningsdelen av velferdsteknologiprosjektet Tjenesteshop, finansiert av NFR (2017-2020). Prosjektet er et samarbeid mellom Larvik kommune, Telemarksforsking, USN og Sintef.

Haukeliens foreløpige siste bøker er Ny helsepolitikk. Det finnes løsninger (Dreyers forlag 2017) og Forventningens kraft. Psykoterapi og kulturelle kontekster ved Modum Bad (Gyldendal akademisk 2017).

Aktive prosjekter:

Tittel
Opptrappingsplan mot vold og overgrep
Evaluering av kommunale utviklingsmidler (KUM)
Tjenesteshop i Larvik

Publiseringer:

  • Rapporter (25)
  • Vitenskapelig publisering (10)
  • Bøker (2)
  • Paper, kronikker m.m. (23)

Annen faglig aktivitet:

01.08.2016:

Tilbakeblikk på velferdsstaten. Politikk, styring og tjenester.

Antologi redigert av Vike, H., Debessay, J. og Haukelien, H.

Gyldendal Akademisk, 2016 


 


01.09.2011: Vararepresentant for Styret ved Telemarksforsking
11.04.2011: Foredrag ved lederutdanning. Handelshøyskolen BI, Modum kommune
01.03.2011: Anmeldelse av antologi: Dahlgren og Ljunggren (red.) Klassebilder. Ulikhet og sosial mobilitet. I Norsk Antropologisk Tidsskrift 01/2011
01.02.2011:

Velferdsmysteriet. Kronikk i LO-Aktuelt nr.5/2011

21.01.2011:

Velferdsmysteriet. Kronikk i Dagens Næringsliv 21.01.11

20.01.2011:

Konferanse på Litteraturhuset i forbindelse med rapporten Frihet til likeverd

17.01.2011:

Velferdsmysteriet. Debatt på Litteraturhuset i forbindelse med utgivelse av rapporten Frihet til Likeverd. Oppdragsgiver KS

26.11.2010:

Paper på NEON-konferanse i Bodø. Additiv reformering.

20.10.2010:

Undervisning om velferd for 2. års sykepleierstudenter HiB.

06.09.2010:

Foredrag videreutdanning i geriatri, avdeling for helse- og sosialfag HiT.

05.11.2009:

Foredrag på konferanse arrangert av Rikskonsertene: Kulturkunnskap i en kunnskapskultur.

03.11.2009:

Deltatt med paper på nettverskkonferansen Norske Rom, arrangert av Universitetet i Bergen.

tittel: Nettverk og forpliktelser i velferdsstaten

03.03.2009:

2.utgave av Mellom mennesker og samfunn (Brodkorb og Rugkåsa red.) Sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. Gyldendal Akademisk.

15.12.2007: - I velferdsstatens randsone. Evaluering av Boteam Porsgrunn 2007. Rapport 1.2008. Høgskolen i Telemark.
15.08.2007: - Velferd ved reisens slutt. Haukelien, H og Vike, H. Rapport for Norsk Sykepleierforbund 2007
15.05.2007: - DUS - Den unge scenen. En evaluering. Haukelien, H. 2007. Norsk Kulturråd i kommisjon hos Fagbokforlaget.
01.12.2006: - Norsk på nytt. En evaluering av prosjektet Norsk i går, i dag og i morgen? Haukelien, H. 2006. Norsk Kulturråd i kommisjon hos Fagbokforlaget.
15.11.2004: - Kvinnelig bemanning. Om vilkårene for fagutøvelse og kvalitet i pleie- og omsorgsyrkene. Bakken, R., Haukelien, H. Løyland, K. Vike, H.
15.02.2002: - Anmeldelse for Norsk Antropologisk Tidsskrift av boken "Sundhedsplejerske-institutionens dannelse. En kulturteoretisk og kulturhistorisk analyse af velfærdsstatens embedsværk". (502 s.)Københavns Universitetet 2001. Av Henriette Buus.
13.09.2001: - Maktens samvittighet. Om politikk, styring og dilemmaer i velferdsstaten. Bakken,R., Brinchmann, A., Haukelien, H. Kroken, R. Og Vike, H.Gyldendal Akademiske forlag.
31.05.2000: - Velferd i Mellom mennesker og samfunn (2001). Lærebok for helse- og sosialfaghøyskoler. Brodtkorb, E. Norvoll, R., Rugkåsa, M. (red.) Gyldendal akademisk