Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Geir MøllerAktive prosjekter:

Tittel
Gjennomgang av virkemidler i politikken overfor nasjonale minoriteter
Evaluering av tilskudd til kommunenes bosettings- og integreringsarbeid
Utredning om små kommuner
Opptrappingsplan mot vold og overgrep
Evaluering av kommunale utviklingsmidler (KUM)
Evaluering av tiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
Individuell boligplan - forprosjekt
Utredning av kommunestruktur på Nordmøre

Publiseringer:

  • Rapporter (57)
  • Vitenskapelig publisering (1)
Tittel Utgitt
Evaluering av Hov Nordre 2017
Arbeid i sikte 2014
Metodeutvikling innen arbeidsrettet rehabilitering 2013
Ny profesjonell praksis på oppvekstfeltet? 2013
Evaluering av TOPP 2012
HUSK Osloregionen 2012
Den vanskelige samhandlingen 2011
Brukermedvirkning i pleie og omsorgssektoren 2011
Kostnader og kvalitet i pleie- og omsorgssektoren 2011
Frihet til likeverd 2011
Evaluering av rehabiliteringstiltakene SOLA og PIA 2010
Samhandling mellom kommuner og helseforetak 2010
Evaluering av Folkehelseprogrammet i Telemark 2006-2009 2009
Evaluering av arbeidsmarkedstiltak i skjermede virksomheter 2009
Arbeidsmedisin i vakuum? 2009
Evaluering av tiltaket "Arbeidsrettet rehabilitering" 2009
Levekår blant barn og unge i Telemark 2009
Evaluering av FRAM og iVEL 1997-2005 2007
Evaluering av samordningsforsøket. 2007
NAVs satsing på arbeid og psykisk helse 2007
Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning 2007
Evaluering av integreringstilskuddet: Flyktningenes rammetilskudd 2006
Fastsetting av satser, utmåling av økonomisk sosialhjelp og vilkårsbruk i sosialtjenesten. 2006
Evaluering av jobbfokus 2006
Evaluering av samordningsforsøkene mellom aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten 2006
Evaluering av forsøk med kommunale arbeidsmarkedstiltak. 2006
Evaluering av nye finansieringsformer i Aetat - Sluttrapport 2005
Arbeidsmarkedbedriftene i Telemark 2005
Brukerundersøkelse ved Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten i Bydel Frogner og Bydel St. Hanshaugen 2005
Evaluering av Samordningsforsøkene. Brukernes erfaringer. Tredje delrapport. 2005
Evaluering av samordningsforsøkene. Fjerde delrapport 2005
Yrkeshemmede med psykiske lidelser 2005
Velferdsforvaltningen i Storbritannia 2004
Evaluering av Samordningsforsøkene mellom Aetat, sosialtjenesten og trygdeetaten. Andre delrapport 2004
Evaluering av nye finansieringsformer i Aetat. Delrapport 2004
Evaluering av samordningsforsøkene mellom Aetat, sosialtjenesten og trygdeetaten . Første delrapport 2004
Evaluering av kommersialiseringsenhetene i FORNY - programmet. Kortrapport 2004
Hva har forsøket med øremerkede tilskudd betydd for tjenestetilbud og lokaldemokrati? 2004
Forbrukerrådets rolle i forhold til brukerperspektivet i offentlig forvaltning 2004
Brukerperspektivet i offentlig sektor 2003
Handlingsplaner og tiltakskjeding i Aetat 2003
Utfordringsrett - et egnet virkemiddel for konkurranseutsetting? 2003
Regionale plansystemer 2002
Spørreundersøkelser omkring 20-kommuners forsøket 2002
Koordinering mellom eller sammenslåing av sosial-, trygd- og arbeidsmarkedsetat 2002
Evaluering av ordningen med tilskudd til jobbskapingsprosjekter 2002
Holdninger til effektivitet i offentlig og privat virksomhet 2001
Omorganisering av kulturseksjonen i Østfold fylkeskommune 2001
Evaluering av KRDs etablererstipend - del 1 2000
Evaluering av fylkesplan i Hedmark 1997-2000 1999
Evaluering av nasjonalt senter for yrkesveiledning 1999
Kulturbruksundersøkelse i Sandefjord 1999
Evaluering av ordningen med utenlandsk sesongarbeidskraft i jord- og hagebruksnæringen 1999
Evaluering av Senter for Bygdeturisme 1998
Kartlegging av opplæring- og oppfølgingstiltak for etablerere 1998
Ringvirkninger av lokalsykehuset på Rjukan og i Lofoten 1998
Reginn - Telemark 1998

Annen faglig aktivitet:

01.04.1999: "Opplæring og oppfølgingstiltak for etablerere" artikkel i Profilen, nr. 1 april 1999