Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Trond Erik Lunder


Lunder har statistiske analyser som spesialfelt og arbeider med problemstillinger innen kommunal tjenesteyting og statlig styring av kommunene. Tematiske hovedinteresser er statlig finansiering av kommunene og den offentlige styringen av barnehagesektoren.

Han har ph.d i samfunnsøkonomi fra NTNU i 2015, med cand.oecon fra Universitetet i Oslo.

 

Lunders doktorgradsavhandling omhandler statlig styring av kommunene, et tema som i mange år har vært et viktig forskningsfelt hos Telemarksforsking.

Hovedinteressen innen temaet barnehage er den offentlige styringen av barnehagemarkedet og de effektene dette rammeverket har for utviklingen av sektoren. Telemarksforskings kunnskap om barnehagesektoren er bygget opp gjennom en rekke prosjekter for lokale og statlige myndigheter hvor Lunder har vært en sentral medarbeider.

Aktive prosjekter:

Tittel
Evaluering av tilskudd til kommunenes bosettings- og integreringsarbeid
Utredning om små kommuner
Et kunnskapsgrunnlag om kulturskolene
Analyse av kostnader i barnehager og beregning av nasjonale tilskuddssatser
Tjenesteshop i Larvik
Evaluering av forsøksordning innenfor barnevernet
Rammeavtale kommunaløkonomisk dokumentasjon
Rammeavtale Agder 2015-19
Diverse oppdrag kommuneøkonomi 2014-2018
Beregningsbistand og kvalitetssikring av tilskudd til private barnehager

Publiseringer:

  • Rapporter (50)
  • Vitenskapelig publisering (6)
  • Paper, kronikker m.m. (8)
Tittel Utgitt
Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet 2018
Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet 2018
Kostnader i barnehager 2016 2018
Nasjonale satser til private barnehager i 2019 2018
Økonomiske resultater i private barnehager 2018
Evaluering av barnevernet i Aurskog-Høland kommune 2018
Nasjonale satser til private barnehager i 2018 2017
Kostnader i barnehager 2015 2017
Evaluering av ordning med behovsprøvd gratis barnehage 2017
Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet 2017
Statlige føringer på kommunenes frie inntekter 2017
Befolkningsendringer og kommunale investeringer 2017
Er det kun pølse som er fotballmat? 2016
Nasjonale satser til private barnehager i 2017 2016
Kostnader i barnehager 2014 2016
Marginalkostnader i kommunal tjenesteproduksjon 2016
Nasjonale satser til private barnehager i 2016 2015
Kostnader i barnehager i 2013 og nasjonale satser for 2016 2015
Inntektssystemet i en ny kommunestruktur 2015
Personalkostnader pr. plass i barnehagene, 2013 2014
Nasjonale satser for tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2015 2014
Utgiftsutjevningen i inntektssystemet - Delkostnadsnøkkel for barnevern 2013
Kostnader i barnehager i 2012 og nasjonale satser for 2014 2013
Kostnader i barnehager i 2011 og nasjonale satser for 2013 - revidert versjon 2012
Hopning av levekårsulemper i storbyene 2012
Analyse av kostnader i barnehagane i 2010 2011
Gullgraving i sandkassa? 2011
Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2012 2011
Evaluering av rehabiliteringstiltakene SOLA og PIA 2010
Utgifter i barnehager 2010
Er det noen sammenheng mellom stillinger i barnevernet og behandlingstid på undersøkelser? 2010
Kostnadsutviklingen i det kommunale barnevernet 2010
Innlemming av barnehagetilskuddet i det kommunale inntektssystemet 2010
Utgifter i barnehager 2010
Gjennomgang av beregningsgrunnlaget for direkte og indirekte kostnader i kommunale barnehager. 2009
Miljøoppgaver i kommunenes utgiftsutjevning 2009
Evaluering av Bokavtalen 2009
Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren 2008
Satser og utmålt beløp. 2008
Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser 2008
Evaluering av integreringstilskuddet: Flyktningenes rammetilskudd 2006
Fastsetting av satser, utmåling av økonomisk sosialhjelp og vilkårsbruk i sosialtjenesten. 2006
Evaluering av nye finansieringsformer i Aetat - Sluttrapport 2005
Økonomiske effekter av en kommunesammenslåing i Midt-Telemark 2005
Rammetilskuddendringer ved kommunesammenslåinger i Oppland 2005
Evaluering av forsøk med øremerkede tilskudd 2005
Hva skjer med rammeoverføringene ved kommunesammenslåing? 2004
Forsøket med øremerkede tilskudd - kan effekter spores i KOSTRA? 2004
Hva har forsøket med øremerkede tilskudd betydd for tjenestetilbud og lokaldemokrati? 2004
Økonomiske effekter av ulike alternativer for kommunesammenslåing i Midt- og Nord-Gudbrandsdal 2004

Annen faglig aktivitet:

13.10.2015:

Forelesning ved Høgskolen i Telemark om barnehagefinansiering. Masterprogram for Myndighetsutøvelse, ledelse og utvikling.

15.10.2014: Forelesning ved Høgskolen i Telemark om barnehagefinansiering. Masterprogram for Myndighetsutøvelse, ledelse og utvikling
16.06.2014: Forelesning ved Høgskolen i Telemark om barnehagefinansiering. Masterprogram for Myndighetsutøvelse, ledelse og utvikling
01.10.2008:

Presentasjon av modellen for beregning av kommunalt tilskudd til private barnehager. Seminar arrangert av Fylkesmannen i Telemark for Telemarkskommunene.

27.08.2007: Welfare migration in Norway, paper presentert på IIPF Congress 2007 i Warwick
04.01.2007: Welfare migration in Norway - are welfare clients misled by municipal welfare benefit norms? Forskermøte for økonomer 2007.
15.11.2006: Ble tatt opp til doktorgradsprogram ved NTNU, institutt for samfunnsøkonomi
09.11.2006: Gjennomgang av modellen for likeverdig behandling av offentlige og private barnehager. Seminar i regi av kunnskapsdepartementet.
04.01.2006: Deltakelse på Forskermøtet for økonomer ved NHH, januar 2006
02.06.2005: Holdt et innlegg på Kommunedagene i Bø arrangert av Fylkesmannskontoret i Telemark. Tema var beregning av kommunal støtteplikt overfor private barnehager.
07.01.2005: Presentasjon av paperet "Er det bedre samsvar mellom politikernes budsjettprioriteringer og innbyggernes preferanser ved økt grad av rammefinansiering? Effekter av et forsøk." Forskermøtet for økonomer 2005