Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Rytmisk rapportering

Om intekt, stipender og vederlag i det rytmiske musikkfeltet


Vi har i denne rapporten tatt utgangspunkt i data samlet inn i forbindelse Kunstnerundersøkelsen 2006. Ikke det endelige datamaterialet, men slik det foreligger per 01.01.2008. Det betyr at personer som svarte i andre og siste purring ikke er med. I tillegg til svar på spørreskjema, utnyttes også registerdata for medlemspopulasjonen i 33 norske kunstnerorganisasjoner.

Av de 33 organisasjonen er det fem som avgrenser det rytmiske feltet. Det er Norske populærautorer (NOPA), Gramart, Norsk artistforbund, som til sammen utgjør pop/rock-sjangeren. Norsk folkemusikk og danselag utgjør sjangeren folkemusikk og Norsk jazzforum utgjør jazzsjangeren. I tillegg til denne avgrensningen, krever vi tillegg at de som danner det rytmiske musikkfeltet skal være musikere og at de skal ha utført kunstnerisk arbeid i 2006. Til sammen er det 166 personer i utvalget fra spørreundersøkelsen, mens det totalt er drøyt 2000 fra medlemspopulasjonen. Altså en svært dårlig svarprosent. En frafallsanalyse tyder likevel ikke på vesentlige skjevheter i det utvalget vi benytter. En svak tendens til at utøvere innen folkemusikk og jazz med høy inntekt har høyere svartilbøyelighet, er eneste skjevhet vi finner.

Totalinntektene for det rytmiske feltet tyder på at de ikke har en inntekt som avviker i vesentlig grad fra en gjennomsnittlig norsk pensjonsgivende lønnsinntekt på 275 000 kroner. I gjennomsnitt tjener de bedre når vi ser på næringsinntekt ført som pensjonsinntekt, men her er skjevheten så stor at de mer enn oppveier et slikt resultat. Mer enn halvparten av de som kun har næringsinntekt i det rytmiske feltet, tjener nemlig langt mindre enn gjennomsnittet for Norge. Det er jazz- og folkemusikkutøverne som tjener mest, og det er også i disse gruppene at inntektsusikkerheten er minst. Det kan ha sammenheng med at de gjennomgående er høyere utdannet og derfor har større muligheter for flere inntektskombinasjoner enn pop- og rockemusikere. Videre tjener kvinner mindre enn menn i gjennomsnitt, men kvinner har en langt jevnere inntektsfordeling. Det kan tyde på at de større grad søker økonomisk trygghet enn menn.