Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse for Tinn

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet


Tinn har hatt sterk befolkningsnedgang de siste tre årene, og er blant de 50 kommunene i landet med størst nedgang i folketallet. 

Tinn har et stort fødselsunderskudd som trekker ned. Det har imidertid vært høy innvandring de siste tre årene, som har bidratt positivt.

Det største problemet i Tinn er at det er stor netto utflytting fra Tinn til andre kommuner.  Tinn er blant de 30 kommunene i landet med høyest netto innenlands utflytting.

Tinn har hatt svak vekst i arbeids-plasser, spesielt i privat næringsliv.

Næringsutviklingen i Tinn har vært litt under middels de siste  årene, og viser en nedadgående tendens. Tinn har brukbart med nyetableringer i 2008, men har svak vekst i eksisterende næringsliv.

Utflyttingen fra Tinn er høyere enn arbeids-plassutviklingen skulle tilsi.  Det indikerer at Tinn ikke er attraktivt som bosted.  Attraktiviteten synes lav for alle grupper, men er aller svakest for innvandrer-befolkningen.