Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Hammerdalen - en dybdestudie

 

Hammerdalen er ett av 11 pilotprosjekter Riksantikvaren har valgt ut i Verdiskapingsprogrammet for kulturminner (2007-2010). Riksantikvaren og pilotprosjektet har ønsket en dybdestudie av pilotprosjektet knyttet til fire temaer: kultur og verdiskaping/bevaring og bruk, bedriftsrelaterte forhold, kunnskapsutvikling og formidling, og samarbeidsprosessen. Pilotprosjektet ønsket også vurderinger av grunnlaget for det videre samarbeidet. Rammen for dybdestudien begrenser seg til å se på disse forhold, og slik sett må dybdestudien suppleres med andre kilder for å utgjøre en helhetlig evaluering av pilotprosjektet.  Telemarksforsking samarbeider med Nordlandsforskning om følgeevalueringen av Verdiskapingsprogrammet for kulturminner. Denne dybdestudien er et tilleggsoppdrag gjennomført av Telemarksforsking i perioden fra mars til september i 2010. Riksantikvaren er hovedoppdragsgiver.