Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Verdiskapingsprogrammet for kulturminner - 2010

Årsrapport for 2010 med utviklingstrekk gjennom prosjektperioden


Kultur og kulturarv har de senere årene fått større oppmerksomhet som miljømessig, kulturell, sosial og økonomisk faktor ved samfunnsutviklingen. Politisk, nasjonalt så vel som internasjonalt, er det bred enighet om at kulturarven er viktig for verdiskapingen i samfunnet. Miljøverndepartementet og Riksantikvaren har derfor etablert et 4-årig verdiskapingsprogram som startet opp i 2006. Programmet omfatter elleve pilotprosjekter som tar for seg verdiskaping på kulturminneområdet. Den overordnede målsetningen er at Verdiskapingsprogrammet for kulturminner skal medvirke til at kulturarven brukes som ressurs i samfunnsutviklingen.

Som et ledd i gjennomføringen av Verdiskapingsprogrammet har Telemarksforsking og Nordlandsforskning fått i oppdrag å gjennomføre en følgeevaluering. En del av dette arbeidet har omfattet utvikling av et årlig rapporteringssystem fra og med 2007.

Dette notatet sammenstiller de viktigste resultatene fra årsrapporteringen for 2010. I og med at dette er siste rapportering, blir det også pekt på sentrale utviklingstrekk i prosjektperioden, samtidig som det også blir trukket fram noen utfordringer og anbefalinger for framtidig arbeid på området. Sentrale erfaringer, utfordringer og anbefalinger er sammenfattet innledningsvis i notatet. Telemarksforsking har hatt hovedansvaret for utarbeidelse av rapporteringssystemet og gjennomføring av rapporteringen.