Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Naturarv skaper verdier

Sluttanalyse av verdiskapingsprogrammet Naturarven som verdiskaper


Naturarven som verdiskaper er et verdiskapingsprogram fra Miljøverndepartementet, MD (nå Klima og miljødepartementet) utviklet i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet, KRD (nå Kommunal og moderniseringsdepartementet) for perioden 2009-2013, med det formål å øke verdien av verneområder og andre naturområder med spesielle kvaliteter. Programmet er koordinert av Direktoratet for naturforvaltning (Miljødirektoratet fra juli 2013). Programmet skal legge til rette for at slike områder blir en viktig ressurs for sosial, kulturell, miljømessig og økonomisk utvikling, og at områdene gir grunnlag for sysselsetting og verdiskaping basert på naturarven, samtidig som de forvaltes slik at naturens mangfold blir tatt vare på.

Telemarksforsking har gjennomført følgeevaluering av verdiskapingsprogrammet på oppdrag fra Miljødirektoratet. En del av oppdraget har vært å utvikle og gjennomføre et årlig rapporterings-system rettet mot hovedprosjektene i programmet. Denne sluttanalysen er det siste av flere leveranser i forbindelse med følgeevalueringen av programmet Naturarven som verdiskaper (2009-2013) fra Telemarksforsking. Telemarksforsking har hatt ansvaret for følgeevalueringen med Direktoratet for naturforvaltning (Miljødirektoratet etter 1. juli 2013) som oppdragsgiver for evalueringen. Sluttanalysen bygger på flere evalueringskilder: statusrapporter fra 2010, 2011, 2012, 2013, oppstartsanalyse, midtveisanalyse, tematiske dybdestudier, uformelle samtaler og formelle intervjuer med hovedprosjektdeltakerne på nettverkssamlinger og en egen evaluering på programnivå.