Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Til lands og til vanns og på sokkelen med

Evaluering av museumsreformen i Rogaland


Rapporten presenterer resultatene av en evaluering av museumsreformen i Rogaland, gjennomført på oppdrag fra Rogaland fylkeskommune. Evalueringen favner om alle de fem konsoliderte museumsenhetene i Rogaland, som er Museum Stavanger, Jærmuseet, Dalane Folkemuseum, Haugalandmuseene og Ryfylkemuseet, samt Norsk Oljemuseum.

Formålet med evalueringen har vært å framskaffe et kunnskapsbasert grunnlag for utvikling i og av museumssektoren og den regionale museumspolitikken i etterkant av museumsreformen. Blant spørsmålene som belyses i rapporten er om dagens organisering av museene er den mest hensiktsmessige for å nå målene for museumsreformen. Rapporten omfatter også en vurdering av organiseringen av Rogaland fylkeskommunes tusenårssted Avaldsnes med Nordvegen historiesenter, med anbefaling med tanke på fremtidig utvikling.

Telemarksforsking anbefaler i rapporten at dagens grunnprinsipp med geografisk inndelte museumsregioner videreføres, men at det tas opp til vurdering om de minste museene kan styrkes gjennom videre konsolideringsprosesser. Når det gjelder ulike organisasjonsformer og eierskapsvarianter i de enkelte regionmuseene, anbefales det at det formelle og juridiske eierskapet til samlinger og eiendeler samles hos de konsoliderte enhetene, for å sikre en faglig og profesjonell museumsvirksomhet. I rapporten anbefales det også å videreføre og utvide fellestjenestene i regionen, og å styrke det strategiske planarbeidet på regionalt nivå, ikke minst når det gjelder prioritering av store satsinger ved museene.