Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kulturutredning for Salten 2017

Kartlegging og strategisk analyse


Denne rapporten er laget i forbindelse med en kulturutredning for Salten Kultursamarbeid, og baserer seg delvis på data fra Norsk kulturindeks, en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. Data fra Norsk kulturindeks er supplert med KOSTRA-data og tall hentet fra GSI. I denne rapporten presenterer vi resultater og detaljer for de ni kommunene i Salten, Salten-regionen, fylkes- og landsgjennomsnittet. I tillegg har alle de ni kommunene i Salten levert inn organisasjonskart og oversikt over stillingsprosenter/årsverk innenfor kultur, noe som er samlet i vedlegget til denne utredningen.

Det er gjennomført en spørreundersøkelse i mars 2017 om kultursamarbeid, kulturtilbud og -bruk samt en workshop med deltakere fra Salten kultursamarbeid den 19. april. Detaljerte resultater fra spørreundersøkelsen er samlet i et separat vedlegg til rapporten. Under workshopen jobbet deltakerne med i alt sju problemstillinger som skulle belyse aspekter som er sentrale for den videre utvikling av kulturtilbudet i Salten-regionen i forbindelse med kultursamarbeidet.

Rapporten fokuserer på kulturtilbud og samarbeid innenfor kunst og kultur.