Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Hva skjer med rammeoverføringene ved kommunesammenslåing?

 

Det er allment kjent at kommunesammenslutninger har effekter på rammetilskuddet. Det er imidlertid ikke tidligere gjort systematiske beregninger for å kartlegge alle typer av slike effekter. Dagens inntektssystem består nemlig av flere elementer som påvirkes av en sammenslutning, og det kan tenkes at ulike effekter kan forsterke hverandre eller jevne ut hverandre. Gjennom å teste ut de følgende 5 casene, mener forskerne at de har skaffet seg oversikt over de vesentligste effektene på rammetilskuddet ved en tenkt sammenslåing:
  • Små lavinntektskommuner: Hyllestad, Askvoll og Fjaler i Sogn og Fjordane
  • Flerkommunale byområder med lavinntektskommuner: Skien og Porsgrunn i Grenland
  • Små høyinntekts- og lavinntektskommuner med lange reiseavstander: Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke og Vinje i Vest-Telemark
  • Flerkommunale byområder med mellominntekts- og lavinntektskommuner: Skedsmo, Fet, Lørenskog og Rælingen på Nedre Romerike
  • To små høyinntektskommuner: Vinje og Tokke

Beregningene viser at:

  • Dagens inntektssystem vil virke som et hinder for frivillige sammenslutninger i ganske mange tilfeller fordi kommunene vil få mindre penger på noe sikt. Særlig gjelder dette småkommuner og kommuner med store inntektsforskjeller. Årsaken til dette er bortfallet av regionaltilskuddet, basistilskuddet og dagens asymmetriske inntektsutjevning.
  • Noen kommunekonstellasjoner får imidlertid økt sitt rammetilskudd ved en sammenslutning. Dette gjelder særlig flerkommunale byområder med relativt korte reiseavstander og stor befolkning. Økningen er imidlertid så liten i forhold til disse kommunenes totale inntektsnivå, at inntektssystemeffektene av disse sammenslutningene må sies å være tilnærmet nøytrale.
  • Regjeringens forslag til ny mer symmetrisk inntektsutjevning gjør det mer fordelaktig å slå sammen kommuner med store inntektsforskjeller, enn med den asymmetriske inntektsutjevningen som ligger i dagens system. Et alternativt virkemiddel til tvangssammenslutning kan være å gange opp inndelingstilskuddet for eksempel med en faktor 1,5-2 slik at det blir fristende nok til å få til frivillige sammenslutninger.