Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Evaluering av Samordningsforsøkene. Brukernes erfaringer. Tredje delrapport.

 

Denne undersøkelsen har tatt for seg resultatene fra en brukerundersøkelse gjennomført i 7 av Samordningsforsøkene. Resultatene fra undersøkelsen er sammenlignet med seks tilsvarende kommuner uten organisert samordning mellom sosialtjenesten, trygdekontoret og Aetat. Foreløpig baserer undersøkelsen seg på et relativt lite utvalg og resultatene må derfor tolkes med en viss forsiktighet.

Undersøkelsen har fokusert på følgende fire typer spørsmål:

  • spørsmål om servicenivået (tilgjengelighet, ventetider, lokaler og personalets service)
  • spørsmål som omhandler avklaring, oppfølging og tiltaksbruk
  • spørsmål om brukene har fått den hjelpen de har hatt behov for
  • spørsmål angående kasteballproblematikken.

Det viser seg å være små eller ubetydelige forskjeller mellom forsøkene og sammenligningskommunene i forhold til brukernes samlede tilfredshet med tjenestene. Dette varierer imidlertid noe fra forsøk til forsøk. Ellers finner vi at de brukerne som har vært i kontakt med alle tre etatene har en tendens til å være mer fornøyd i forsøkene enn i sammenligningskommunene