Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Nye forvaltningsmodeller for verdifulle landskap.

Oppsummering og drøftingsnotat på bakgrunn av studietur til Frankrike 21.-25. september 2004.


Telemarksforsking-Bø og Universiteter for miljø og biovitenskap (UMB) gjennomfører et forskningsprosjekt som blant annet har som formål å utrede nye forvaltningsmodeller forvaltnings­modeller for verdifulle landskap, der lokal identitet og verdiskaping står sentralt. Prosjektets tittel er ”Fra produksjon til konsum” og er finansiert av Norges forskningsråd gjennom programmet ”Landskap i endring”.

De franske regionale naturparkene har mange interessante elementer i seg som kan vise seg å ha overføringsverdi til norske forhold. På denne bakgrunn ble det lagt opp til en felles studietur til Regionale parker i alpeområdene. Turen ble gjennomført over 4 dager i september 2004, og tre parker ble besøkt. På turen deltok ordfører Olav Ellingsen fra Aurland kommune, Bent Aslak Brandtzæg fra Telemarksforsking-Bø og Erling Krogh og Morten Clemetsen fra Norges landbruks­høgskole. Dette notatet er det samlet inntrykk, erfaringer og refleksjoner fra denne turen.

Konseptet som ligger til grunn for etableringen av de franske regionale naturparkene ble formet i 1967. Bakgrunnen var et ønske om å legge grunnlaget for en balansert forvalting av verdifulle landskap med store naturverdier, viktige kulturelle tradisjoner og levende lokalsamfunn. Truslene man så var i hovedsak den massive fraflyttingen fra landsbygda og økt press på landskapet gjennom urbanisering, turisme og store infrastrukturtiltak.

Grunnlaget for etableringen av en RNP ligger i et frivillig og gjensidig samarbeid mellom lokale kommuner og nasjonale myndigheter. Prosedyrene som følges er hjemlet i eget lovverk. Det er etablert i alt 42 RNP i Frankrike. Spennvidden er stor, både når det gjelder landskapstyper og i størrelse og folketall. En av de største, Ballon des Vogues omfatter 3000 km2 og 245 000 innbyggere fordelt på 199 kommuner. En av de minste er Queyras med 600km2 og 2400 innbyggere i 8 kommuner.

I notatet pekes det bl.a. på at utfordringene for bygdene i de franske alpene i stor grad er de samme som vi står overfor i mange bygder i indre og høyereliggende deler av Norge. Også her til lands har vi eksempler på forsøk med mer helhetlige og målrettede satsinger bygdeutvikling med utgangspunkt i særpregede lokale og regionale ressurser, men satsingen er imidlertid ikke så helhetlig, systematisk, inkluderende og omfattende som i Alperegionen. Tilknytningen til regionalt og statlig nivå er også variabel. Det er således elementer fra det regionale parksystemet i Alpene som kan være av interesse med tanke på overføringsverdi til norske forhold. Dette gjelder spesielt et samordnende og koordi­nerende organ for innsatsen knyttet landskap, miljø, kultur og økonomisk utvikling. Mange av de oppgaver som ivaretas av de regionale parkene i Frankrike, er i dag spredt på mange ulike instanser i Norge, på ulike forvaltningsnivåer. En slik fragmentert forvaltning blir uoversiktlig og vanskelig å forholde seg til for innbyggerne og det blir vanskelig å fremme en helhetlig og koordinert innsats som stimulerer til lokal mobilisering, forankring og oppslutning.