Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Evaluering av nye finansieringsformer i Aetat - Sluttrapport

 

Denne rapporten er sluttrapporten fra prosjektet Evaluering av nye finansieringsformer i Aetat, som Telemarksforsking-Bø har utført på oppdrag fra Aetat Arbeidsdirektoratet. De nye finansieringsformene, som er tatt i bruk i forbindelse med seks tidsavgrensede forsøk, omfatter både interne stykkpris- og bonusbaserte ordninger. I tillegg omfatter de tre eksterne resultatbaserte avlønningsformer. De eksterne ordningene omfatter flere ulike elementer av interesse: (i) to av tiltakene representerer nye formidlingskonsepter, (ii) alle tre etablerer en grunnpris basert på anbudskonkurranse og (iii) alle tre bygger på en bonusbasert finansieringsmodell.

Det tas i bruk ulike metodiske innfalsvinkler for å belyse effekten av ordningene. Tidligere er det publisert en arbeidsrapport som i hovedsak bygger på kvalitative intervjuer i utvalgte fylker. I den herværende rapporten samles det inn kvantitative data fra spørreundersøkelser blant brukere av Aetat og deltakere på de eksterne ordningene, samt at det hentes betydelige mengder informasjon fra Aetats ARENA-register.

Evalueringen av de interne ordningene tyder på at det er positive effekter av disse. Det gjelder stykkpris for avklaring av yrkeshemmede og bonusordning for rask behandling av dagpengesøknader. Effektiviteten i oppfølgingsarbeidet av yrkeshemmede synes imidlertid å være noe svekket som følge av stykkprisordningen.

Evalueringen av de eksterne ordningene tyder på at det ikke har vært noen positive jobbeffekter bortsett fra for KAT-tiltaket, som viser meget gode jobbeffekter sammenliknet med jobbklubber. KAT er imidlertid et dyrt tiltak, og nytte-kostnadsanalyser tyder på at KAT ikke nødvendigvis er et bedre tiltak enn jobbklubber.