Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004

 

Sammendrag og konklusjoner

Denne evalueringen baserer seg på analyse av data fra fire kilder:

  1. Det blir hentet inn statistikk over nyregistrerte bedrifter, slik at etablereraktiviteten i Telemark kan sammenliknes med resten av landet.Resultatene herfra blir presentert i kapittel 3.
  2. Hver nyregistrert bedrift i Telemark i 2004 fikk tilsendt spørreskjema i begynnelsen av 2005.Resultatene herfra blir presentert i kapittel 4.
  3. Etablererkontorene registrerer fortløpende veiledningsvirksomheten i et felles datasystem.   Fra dette registeret kan vi analysere antall brukere, og veiledningsaktiviteten.Resultatene herfra blir presentert i kapittel 5.
  4. Hver enkelt bruker fra 2004 fikk tilsendt et spørreskjema i begynnelsen av 2005.Svarene fra brukerne er analysert og presentert i denne rapporten.Resultatene herfra blir presentert i kapittel 6.

I tabellen under er hovedresultatene fra evalueringen oppsummert.

Tabell 1: Ytelsesindikatorer for programmet.

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Antall brukere

471

743

772

728

715

862

876

Prosentvis andel som var helt fornøyd

63

65,4

67,3

58,9

60,9

62,7

65,5

Prosentvis andel av brukerne som etablerte bedrift

31,9

39,9

47,4

52,7

46,4

47,3

51,8

Beregnet antall etableringer blant brukerne

150

297

366

384

332

407

454

Antall etableringer hvor kontorene har hatt stor betydning

44

92

112

102

77

108

132

Antall etableringer hvor kontorene har hatt en viss betydning

NA

122

156

175

136

172

170

Antall som fortsatt arbeider med etableringsideen

NA

193

223

147

143

193

155

Markedsandel, andel nyetableringer som har fått veiledning fra kontoret

10,9

23,4

23,1

20,5

24,2

22,2

17,1

Telemarks plassering blant fylkene når det gjelder etableringsfrekvens

17

11

9

17

16

11

15

Antall brukere har økt

Antall brukere økte sterkt fra 862 i 2003 til 876 i 2004.Det har aldri tidligere vært så mange brukere av tjenestene til etablererkontorene.

 

Kundetilfredsheten har blitt bedre

Kundetilfredsheten var litt bedre i 2004 enn året før.  I 2004 var 65,5 prosent av brukerne helt fornøyde med tjenestene.Dette var en økning fra 2003, da 62,7 prosent av brukerne var helt fornøyde. I de syv årene dette har blitt målt, er det bare i 2000 at andelen helt fornøyde kunder har vært høyere.

 

Flere oppgir å ha startet ny virksomhet

Andelen av brukerne som oppga å ha etablert bedrift i 2004, var på 51,8 prosent.Dette er en økning fra 2003, da 47,3 prosent oppga å ha startet ny virksomhet.Dette er det nest høyeste nivået som er målt.Bare i 2001 var det flere som startet opp, 52,7 prosent.

 

Flere mener assistansen fra kontoret hadde stor betydning

Andelen av de som etablerte bedrift, som samtidig oppga at etablererkontorene hadde stor betydning, økte fra 26,5 prosent i 2003 til 28,8 prosent i 2004.Dette er det høyeste nivået siden 2000.

 

Markedsandelen synker

Markedsandelen, dvs andelen av de nyregistrerte bedriftene i foretaksregisteret som oppga å ha benyttet tjenester fra etablererkontorene, sank fra 22,2 prosent i 2003 til 17,1 prosent i 2004.Etablererkontorene har imidlertid høyere markedsandel blant de som ikke registrerer seg i foretaksregisteret, her er markedsandelen 25,6 prosent.Det er imidlertid avdekket at kontakten med etablererkontorene underrapporteres, slik at den faktiske markedsandelen ligger på 25-30 prosent.

 

Telemark sakker likevel akterut når det gjelder etableringsfrekvens

Etableringsfrekvensen i Telemark (antall nyregistrerte bedrifter i foretaksregisteret i forhold til totalt antall bedrifter) i 2004 lå under gjennomsnittet i Norge.Telemarks rangering blant fylkene i Norge er nr 15 av 19 fylker.

Konklusjonen er at kvaliteten og ytelsen fra etablererprogrammet er bedre i 2004 enn i de foregående årene.Nesten alle indikatorene er kraftig forbedret fra 2003 til 2004.  Den beregnede effekten av programmet er 20 prosent sterkere enn året før.  Likevel har dette ikke gitt seg utslag i at antall etableringer i Telemark har blitt forbedret i forhold til andre fylker.Det har vært registrert flere nye foretak på landsbasis i 2004 enn i 2003, men økningen i Telemark er svakere enn landsgjennomsnittet.Dette kan skyldes at andre faktorer har bidratt negativt for utviklingen av nyetableringer i Telemark, eller at andre fylker har tilsvarende opplegg som er minst like effektive som i Telemark.