Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse HALD

 

Denne rapporten er utarbeidet av Telemarksforsking-Bø i perioden juni – juli 2005.  Datagrunnlaget er regnskap fra alle foretak fra 1998-2003, foretaksregisteret, og diverse statistikk fra SSB.  Analysen er ment å være faktagrunnlag for strategisk næringsplanlegging.

Analysen viser at HALD har hatt en markert befolkningsnedgang i de siste tiårene, sterkest i de perifere delene av regionen.  Av de 81 politiske regionene i Norge, er det bare fem regioner med høyere befolkningsnedgang de siste 20 årene.

Regionen har et underskudd på arbeidsplasser på 6,7 prosent.  Det er en viss pendling til Vefsn og Rana, men det er registrert relativt mange langpendlere til Oslo og Trondheim. Det har vært en samlet nedgang i antall arbeidsplasser i perioden 2000 til 2004, hovedsakelig som følge av dårlig utvikling innen fisk og fiskeoppdrett.

Lønnsomheten i næringslivet i HALD, målt med andelen foretak med positivt resultat, ligger langt under landsgjennomsnittet, og også under gjennomsnittet for Nordland.  En av forklaringene er at mange foretak i fiske og oppdrett hadde underskudd i 2003.  Relativt mange foretak i regionen har negativ egenkapital.

Andelen foretak med realvekst i omsetningen ligger litt under landsgjennomsnittet i HALD i 2003.  Året før, i 2002, var det imidlertid mange vekstforetak i regionen.

Det var mange nyetableringer i HALD i perioden 1999-2002, men i 2003 og 2004 har antall nyetableringer sunket sterkt. Regionen har nå en etableringsfrekvens som ligger under lands- og fylkesgjennomsnittet.

Den samlede næringsutviklingen i HALD, målt med en indeks som tar hensyn til lønnsomhet, vekst, nyetableringer og næringslivets størrelse, plasserer regionen som en av de dårligste i landet. Det er spesielt dårlig lønnsomhet og få nyetableringer som trekker ned.