Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Evaluering av Samordningsforsøkene mellom Aetat, sosialtjenesten og trygdeetaten. Andre delrapport

 

Dette er den andre delrapporten fra evalueringen av Sosial- og helsedirektoratets forsøk med utvidet samarbeid mellom sosialtjenesten, trygdeetaten og Aetat (Samordningsforsøket). Opprinnelig startet forsøket opp i 13 kommuner, men har senere blitt utvidet til i alt 17 kommuner. Per dags dato befinner forsøkene seg i ulike utviklingsfaser dels fordi de har kommet inn i forsøket på ulike tidspunkt og dels fordi planleggingsfasen har variert mellom dem. Denne delrapporten omfatter 10 av disse forsøkene. I tillegg omfatter evalueringen to tilsvarende forsøk med oppgavedifferensiering av arbeidsmarkedstiltak (desentralisering av ansvar for arbeidsmarkedstiltak til kommunene).

Formålet med denne undersøkelsen har vært å frembringe så mye erfaringsmateriale som mulig på det aktuelle tidspunktet. Dels har vi ønsket å belyse noen sentrale problemstillinger omkring samordning blant de som har kommet lengst i prosessen, og dels har vi ønsket å trekke inn forsøk med mindre erfaring, men som er innrettet på en slik måte at de berører relevante problemstillinger. Følgende spørsmål er belyst i rapporten:

  • Hvordan koordinere det tverretatlige samarbeidet?
  • Hvordan samordne tjenester på to ulike geografiske nivåer, på kommunenivå og arbeidskontordistrikt?
  • Hvordan avgrense hva som skal inngå i den interne virksomheten (intern koordinering) og hva som kan legges utenfor (koordinering med eksterne)?

En hovedkonklusjon er at det er stor oppslutning i forsøkene om å samordne de tre etatene. Den entusiasmen som ble registrert i den første runden av evalueringen, har imidlertid avtatt noe og heller blitt erstattet med en økt realisme. Videre varierer oppfatningene fra forsøk til forsøk og dels fra saksbehandler til saksbehandler om hvor langt man har kommet i forhold til de opprinnelige målsettingene.