Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Det sammensatte Telemark

En litteraturundersøkelse om forholdet by og land i Telemark fylke


Telemarksforsking-Bø har gjennomført en undersøkelse om forholdet mellom by og land under tittelen ”det sammensatte Telemark,” hvor vi, på oppdrag av Telemark fylkeskommune, belyser integrasjonen mellom Øvre og Nedre Telemark, hvorvidt en satsing på Grenland vil komme bygdene i Øvre Telemark til gode, og hva slags betydning fylkesgrensene har i en grenseløs verden. Undersøkelsen er ledd i en større prosess for å studere forholdet by og land i Telemark fylke. Vi viser i publikasjonen til at Telemark fylke består av to kulturgeografiske regioner som har unike behov og interesser, byregionen Grenland og bygderegionen Telemark. Vi begrunner at en satsing på Grenlandsregionen vil sannsynligvis ha lite å bety for bygdene i utkanten, om ikke særskilte tiltak settes inn. En helhetlig utvikling i fylket krever unike utviklingsstrategier rettet mot hver region -- en for byregionen Grenland og en for bygderegionen Telemark -- tuftet på regionenes særpreg, behov og interesser. Detter er et nødvendig bakteppe for økt samarbeid på tvers av regionene, slik at man i økende grad kan få frem, dyrke og spille på hverandres ressurser.