Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Brukerundersøkelse ved Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten i Bydel Frogner og Bydel St. Hanshaugen

 

Formålet med denne brukerundersøkelsen har vært å belyse hvorvidt samordningen av tjenestene til Aetat (Aetat Oslo Vest), trygdeetaten og sosialtjenesten i Bydel Frogner har hatt betydning for brukernes tilfredshet med tjenestetilbudet. For å belyse dette har vi sammenlignet svaret fra brukerundersøkelsen i Frogner (Aetat Oslo Vest) med svarene fra en tilsvarende undersøkelse i Bydel St. Hanshaugen (Aetat Oslo Sentrum).

Undersøkelsen består av fire sett av spørsmål:

  • spørsmål om servicenivået (tilgjengelighet, ventetider, lokaler og personalets service)
  • spørsmål om brukene har fått den hjelpen de har hatt behov for
  • spørsmål som omhandler avklaring, oppfølging og tiltaksbruk
  • spørsmål angående kasteballproblematikken

En hovedkonklusjon er at vi bare kan se en svak tendens til at brukerne i Frogner samlet sett er mer fornøyde enn brukene av de tre tjenestene i St. Hanshaugen. Den positive tendensen ser vi spesielt slå ut i forhold til utformingen av lokalene og ventetider ved mottaksskranken. Derimot finner vi at brukerne i Frogner er klart mindre fornøyde i forhold til å nå frem til etatene på telefon (sammenlignet med St. Hanshaugen).

Det som imidlertid er mest slående med resultatene, er at brukene i Frogner både er mer og mindre fornøyde enn brukerne i St. Hanshaugen. Med andre ord er det en større spredning eller polarisering i svarene fra brukerne i Frogner sammenlignet med brukerne i St. Hanshaugen. Dette finner vi i forhold til flere av spørsmålene i undersøkelsen. Dette kan bety at noen opplever at tjenestetilbudet har blitt bedre som følge av forsøksvirksomheten i Frogner, mens andre opplever at tjenestene har blitt dårligere.