Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Vurdering av alternative skattegrunnlag for friere lokal beskatningsrett

 

Kort omtale av notatet

KS nedsatte i 2004 et utvalg med tanke på å utarbeide en Kommunal offentlig utredning (KOU) omkring temaet friere lokal inntektsfastsettelse i norske kommuner. Utvalgets arbeid munnet ut i KOU 2005:1, og ble lagt fram oktober 2005. Telemarksforsking-Bø fikk i denne forbindelse et oppdrag der ulike skattegrunnlags egnethet for friere lokal beskatning ble vurdert. Utvalget var spesielt interessert i å få innspill omkring ”nye” skatteobjekter som kunne være interessante å trekke inn i analysene av mulige kandidater for friere lokal skattefastsettelse. Dette notatet kan derfor delvis sees på som resultatet av en ”brainstorming”-prosess der vi i utgangspunktet ikke har snevret inn fokuset på de mest velkjente skattetypene fra tidligere analyser omkring lokal beskatning. Konklusjonen etter denne ”brainstormingen” er imidertid at vi – naturlig nok – vender tilbake til de tradisjonelle skatteinstrumentene som inntektskatt og eiendomsskatt som de mest aktuelle kandidatene. Vi kommer imidlertid også inn på enkelte kombinasjons­forslag som muligens vil kunne være konstruktive for et velfungerende totalt system for lokal skattefastsettelse.