Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Idrettspolitikkens maktspill

Endring og stabilitet i den idrettspolitiske styringsmodellen


Avhandling til dr.polit.-graden av forsker Nils Asle Bergsgard. Bergsgard disputerte 18.november 2005.

Sammendrag av avhandlingen

Hvilke aktører har makt i dagens nasjonale idrettspolitikk? Avhandlingen søker å besvare dette spørsmålet ved å rette fokus mot maktspillet og -relasjonene i styringsmodellen som er utviklet for å utforme og iverksette den nasjonale idrettspolitikken. Ambisjonen er å avdekke om det ha skjedd viktige og markante endringer i relasjonene og strukturene i dagens idrettspolitiske styringsmodell, og/eller om den er preget av stabile maktrelasjoner.

Studien identifiserer flere utviklingstrekk som viser at staten i økende grad griper inn i den frivillig organiserte idrettsbevegelsen utover på 1990-tallet. Videre har flere aktører, og nye relasjoner, blitt inkludert i de idrettspolitiske beslutningsprosessene. Tross disse utviklingstrekkene er det stabiliteten i de sentrale maktrelasjonene innad i styringsmodellen som er mest slående, særskilt mellom sentralnivået i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité (NIF) og Kultur- og kirkedepartementets idrettsavdeling. I avhandlingen konkluderes det således med at de grunnleggende idrettspolitiske maktstrukturene består, men at nye lag med aktører og relasjoner er kommet til.

Fire ”brennheite saker” som omhandler politikken overfor idrettsfeltet de siste årene, utgjør hovedtyngden av empirien: -fordeling av spillemidler til NIF, -etableringen av ordningen med lokale aktivitetsmidler, -debatten om lokalisering av nasjonalanlegg for ski, og -diskusjonen om tv-rettighetene til idrettsarrangement. Materialet studien bygger på, er vesentlig av kvalitativ karakter, og består i hovedsak av informantintervjuer og dokumentanalyser. Det empiriske materialet er analysert i lys av to teoretiske tilnærminger: Den ene tilnærmingen vektlegger de formelle, og til dels uformelle, maktrelasjonene og -posisjoner, og hvordan disse endrer seg. Den andre tilnærmingen tar utgangspunkt i Pierre Bourdieus begrep om sosiale felt, og vektlegger sosiosemantiske analyser av den idrettspolitiske retorikken, dvs. av legitimeringsprosessene og de symbolske kampene. Studien viser at disse to tilnærmingene avdekker til dels ulike, men supplerende sider ved utviklingen av den idrettspolitiske styringsmodellen. Tilnærminger som vektlegger sosiosemantiske analyser av politisk retorikk, synes imidlertid i større grad å rette oppmerksomheten mot de grunnleggende maktstrukturenes karakter.

Komiteen besto av forsker Henning Eichberg, Syddansk universitet (1. opponent), professor Kari Fasting, Norges idrettshøgskole (2. opponent) og professor II Fredrik Engelstad, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo (komiteens administrator). Disputasen ble ledet av instituttleder og professor Geir Høgsnes.