Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Ny musikk-, dans- og dramalinje i Telemark.

Resultater fra en spørreundersøkelse blant 9. klassinger i øvre del av fylket


Bakgrunnen for spørreundersøkelsen og notatet er Telemark Fylkeskommunes vedtak av 06.12.05 om å opprette en ny klasse i musikk, dans og drama ved Bø, alternativt Notodden videregående skole. De to videregående skolene har hver for seg fått i oppdrag å utrede konsekvenser ved lokalisering av den nye klassen i henholdsvis Bø eller Notodden. I forbindelse med Bø VGS sin del av lokaliseringsutredningen har Telemarksforsking-Bø utført en spørreundersøkelse blant 9.-klassingene i øvre del av Telemark. I spørreundersøkelsen har vi først og fremst stilt spørsmål knyttet til valg av og lokalisering av ny musikk-, dans- og dramalinje. I tillegg har vi også på initiativ fra Midt-Telemark Næringsutvikling, stilt spørsmål om valg av videregående opplæring mer generelt.

De 20 skolene som fikk tilbud om å delta i undersøkelsen, ligger i det som nå er inntaksområdet til den eventuelle nye musikk-, dans- og dramalinja, det vil si kommunene Vinje, Tokke, Nissedal, Fyresdal, Hjartdal, Kviteseid, Seljord, Bø, Nome, Sauherad, Notodden, Tinn og Drangedal. Begrunnelsen for at undersøkelsen ble rettet mot 9. klassetrinn, er at dette årskullet blir det første som kan velge å gå i den nye musikk-, dans- og dramaklassen, som skal opprettes fra høsten 2007. Undersøkelsen ble sendt til totalt 708 9.klassinger, og vi mottok svar fra 532 elever.

Av de totalt 532 elevene som har svart på undersøkelsen, er det 56 elever, det vil si 10,5 %, som svarer at de ønsker å velge musikk-, dans- og dramalinje. Av disse er det 43 (76,8 %) jenter og 13 gutter (23,2 %). Flertallet av de som vil velge musikk, dans og drama, ønsker å fordype seg i drama. Ikke overraskende er det en prosentvis større andel elever som deltar i kulturaktiviteter i fritida blant de som ønsker å velge musikk, dans og drama, i forhold til alle respondentene totalt.

Når det gjelder lokalisering av ny musikk-, dans- og dramalinje, er det tilnærmet lik oppslutning mellom Bø og Notodden. 28 elever (50 %) ønsker å gå i Bø, mens 27 elever (48,2 %) ønsker å gå på Notodden. For å få et klarere bilde av hvem som ønsker å gå på de to stedene, er det relevant å se på det geografiske utgangspunktet for hvem som ønsker å gå på Notodden og hvem som ønsker å gå i Bø. Både Notodden-alternativet og Bø-alternativet har fått tilslutning fra flere kommuner. Notodden-alternativet får høyest tilslutning fra kommunene Notodden, Hjartdal og Tinn. Bø-alternativet får høyest tilslutning i kommunene Kviteseid, Seljord, Bø, Nome, Sauherad og Drangedal. Det må her nevnes at Gimle skule i Fyresdal kommune og Holla ungdomsskole i Nome kommune ikke har svart på undersøkelsen, samt at svarprosenten fra Rjukan ungdomsskole var særlig lav (19 av 46 elever svarte).

Av de mer generelle resultatene fra undersøkelsen, kan det nevnes at studiespesialiserende (tidligere allmennfag), idrett og musikk, dans og drama er de tre mest populære utdanningsprogrammene blant årets 9.klassinger i øvre del av Telemark. Jenter og gutter velger ulike utdanningsprogram: guttene er i flertall på teknikk og industriell produksjon, service og samferdsel, bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, medier og kommunikasjon og idrett, mens jentene er i flertall på helse- og sosialfag, design og håndverk, musikk, dans og drama, naturbruk, studiespesialiserende og restaurant- og matfag. Elevene velger videregående utdanning både med bakgrunn i egne interesser og med tanke på muligheter for videre utdannings-/yrkesmuligheter. De fleste elevene ønsker å studere videre etter endt videregående utdanning, enten i Telemark, Norge eller i utlandet. Blant de som velger elektrofag og bygg- og anleggsteknikk ønsker mange å få en jobb i hjemkommunen/nærmiljøet.