Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Folk og næringsliv i Grenland

 

Denne rapporten er utarbeidet av Telemarksforsking-Bø, og blir oppdatert tre ganger i året, etter hvert som nye data blir tilgjengelig.  I denne rapporten er alle kapitlene oppdatert med data for 2005.  Datagrunnlaget for denne rapporten er hentet fra regnskapsregistrene i Brønnøysund, og statistikkbanken i SSB. Analysen viser at Grenland er en region som er kjennetegnet av stabil befolkningsvekst i de siste tiårene.  I de siste årene har imidlertid befolkningsveksten i regionen vært liten, og under landsgjennomsnittet. Regionen har mange arbeidsplasser i forhold til folketallet sammenliknet med de fleste andre regioner på Østlandet utenfor Oslo.  Dette skyldes for en stor del de mange industriarbeidsplassene i Porsgrunn. Grenland har hatt en økning i antall arbeidsplasser i 2004 og 2005, etter flere år med nedgang.  Antall arbeidsplasser økte i 2005 med 467, som tilsvarer en vekst på en prosent. Økningen har hovedsakelig kommet i helse- og sosialtjenester og forretningsmessig tjenesteyting.  Det er fremdeles nedgang i industrisysselsettingen, men nedgangen har blitt noe dempet i forhold til de foregående årene. Grenland hadde en økning i antall nyetableringer i 2005.  Hele landet hadde flere nyetableringer dette året, men økningen i Grenland var litt sterkere enn landsgjennomsnittet.  Grenland er rangert som nr 14 av 83 regioner når det gjelder etableringsfrekvens. Andel vekstforetak gikk ned, både på landsbasis og i Grenland fra 2004 til 2005.  Det er likevel relativt mange foretak som har vekst i omsetningen.  Grenland hadde mindre nedgang enn mange andre regioner, og er nr 21 av 83 regioner når det gjelder vekst. Lønnsomheten i næringslivet i Norge hadde en kraftig forbedring fra 2004 til 2005.  Forbedringen var imidlertid svakere i Grenland enn i resten av landet, og dermed sank Grenlands plassering fra 25 til 35. Den samlede næringsutviklingen i Grenland, målt med en indeks som tar hensyn til lønnsomhet, vekst, nyetableringer og næringslivets størrelse, plasserer regionen som nr 17 blant landets 83 regioner i 2005.  Dette plasserer Grenland blant den beste femtedelen av norske regioner.