Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse for Ryfylke

 

Ryfylke er en region som har hatt en svak, men stabil befolkningsutvikling de siste årene.  Kommunene nærmest Stavanger har hatt en økning i folketallet, mens de andre kommunene har hatt en nedgang.  Innvandring fra utlandet har sørget for veksten i folketallet i de siste seks årene, ettersom det har vært netto utflytting fra Ryfylke til andre deler av Norge.

Ryfylke har et underskudd på arbeidsplasser, ettersom det er færre arbeidsplasser enn arbeidstakere i regionen.  Mange pendler til Stavanger eller til Nordsjøen for å arbeide.

Det har vært en god vekst i antall arbeidsplasser i Ryfylke de siste årene, både i det private næringslivet og i det offentlige.  Dette har skjedd til tross for at en stor andel sysselsettingen er i landbruket, og at antall sysselsatte i landbruket har vært synkende i Ryfylke og andre deler av landet.  Det har imidlertid vært en høy vekst i de tjenesteytende næringene, som har mer enn veid opp for nedgangen i sysselsettingen i landbruk og industri.

Ryfylke har færre nyetableringer i forhold til antall bedrifter enn landsgjennomsnittet.  Dette skyldes hovedsakelig næringsstrukturen i regionen.  Det er relativt liten andel av bedriftene som er i tjenesteytende næringer, og stor andel i landbruk og industri.  Når vi korrigerer for næringsstruktur og andre trekk ved regionen, synes etableringsaktiviteten å være over gjennomsnittet.

En stor andel av bedriftene i Ryfylke har hatt vekst i de siste årene.  I de to siste årene har Ryfylke vært en av regionene i landet med høyest andel vekstforetak.

Ryfylke har også svært mange lønnsomme foretak.  Andelen foretak med overskudd i Ryfylke var høyest av alle regionene i landet.  Her har det skjedd en oppsiktsvekkende utvikling i regionen.  I 2001 og 2002 var andelen lønnsomme foretak i Ryfylke under gjennomsnittet, men etter det har det skjedd en stor forbedring.

Til slutt i rapporten er det laget en næringslivsindeks, hvor næringsutviklingen i regioner og kommuner er målt ut fra fire kriterier: Nyetableringer, lønnsomhet, vekst og næringslivets størrelse.  Ryfylke er da rangert som den femte beste regionen i landet når det gjelder næringsutvikling.  Dette skyldes først og fremst at det har vært så mange lønnsomme og vekstkraftige bedrifter i regionen de siste årene.