Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse Follo

 

Follo er en region som har hatt sterk befolkningsvekst i de siste tiårene. Det er både høy innflytting, og fødselsoverskudd pga en relativt ung befolkning. Dette skaper gode forutsetninger for næringslivet. 

Follo har et stort underskudd på arbeidsplasser, ettersom det er langt færre arbeidsplasser enn arbeidstakere i regionen.  Svært mange pendler til Oslo for å arbeide.

Det har vært en sterk vekst i antall arbeidsplasser i Follo de siste årene, først og fremst i det private næringslivet.  Det er skapt mange nye arbeidsplasser i bransjer som bygg og anlegg, handel og transport.  Nedgangen i sysselsettingen i industrien har betydd lite, ettersom regionen har lite industri fra før.

Follo har en næringsstruktur med en stor andel sysselsatte i handel, og liten andel industri.  Regionen har også mange bedrifter innen kulturnæringene, og mange kunstnere.

Follo har flere nyetableringer i forhold til antall bedrifter enn landsgjennomsnittet.  Dette skyldes hovedsakelig næringsstrukturen i regionen.  Det er en relativt stor andel av bedriftene i tjenesteytende næringer, og liten andel i landbruk og industri.  Når vi korrigerer for næringsstruktur og andre trekk ved regionen, synes etableringsaktiviteten å være under gjennomsnittet.

Det har vært en relativt liten andel bedrifter med realvekst i omsetning i siste femårsperiode.  I det siste året, 2005, er næringslivet omtrent som gjennomsnittet når det gjelder vekst.

Follo har tradisjonelt hatt mange lønnsomme foretak.  Andelen foretak med overskudd i Follo har imidlertid ikke hatt samme vekst som mange andre regioner de siste to årene, og lønnsomheten i 2005 er omtrent som gjennomsnittet.

Til slutt i rapporten er det laget en næringslivsindeks, hvor næringsutviklingen i regioner og kommuner er målt ut fra fire kriterier: Nyetableringer, lønnsomhet, vekst og næringslivets størrelse.  Follo er da rangert som nummer 39 av 83 regioner i landet når det gjelder næringsutvikling.