Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Evaluering av Innovativ Fjellturisme

Et prosjekt i ARENA-programmet


Bakgrunnen for prosjektet Innovativ Fjellturisme er turismens utfordringer som internasjonal næring i sommerhalvåret. Fjellturismen i Buskerud, Telemark og Aust-Agder deltar i prosjektet ved følgende syv fjelldestinasjoner: Geilo, Hemsedal, Golsfjellet, Vrådal, Rjukan, Rauland og Hovden. Prosjektet har som visjon å gjøre fjellturismen til en lønnsom, helårig næringsvirksomhet med høy attraksjonskraft i utvalgte markeder, og hovedmålsettingen er å etablere en varig fjellturismeklynge med fokus på innovasjon og internasjonalt
orientert sommerturisme.

Telemarksforsking-Bø har evaluert prosjektet. Formålet med oppdraget
har vært å gi en kvantitativ og kvalitativ evaluering av prosjektets målsettinger og resultater, samt komme med noen anbefalinger i forhold til en videreføring av prosjektet. Evalueringen viser en varierende grad av måloppnåelse i prosjektet: Gjennom den kvalitative delen av evalueringen framkommer det at prosjektet har satt fokus på viktige innsatsområder for fjelldestinasjonene, og at en gjennom prosjektet har fått til en større oppmerksomhet om viktigheten av å samarbeide om felles utfordringer. Den kvantitative delen av evalueringen viser imidlertid at flere målsettinger ikke kan sies å være nådd, blant annet gjelder dette målet om å øke antallet nyetableringer i reiselivsnæringen på de deltakende destinasjoene. Blant informantene i evalueringen er det imidlertid enighet om at prosjektet bør videreføres, og i rapporten trekkes det fram en del forhold som det bør tas hensyn til i en eventuell videreføring av prosjektet.