Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Følgeevaluering av prosjektet Kompetansebrobygging i Midt-Telemark

 

”Kompetansebrobygging i Midt-Telemark” er et kompetanseutviklingsprosjekt som ledes og administreres av Midt-Telemark Næringsutvikling (MTNU). Prosjektet er treårig, med varighet fra 01.04.05 – 31.12.07. Prosjektet ble etablert på bakgrunn av en forstudie som viste at det var behov for å øke samhandlingen mellom kompetansemiljøer og næringslivet i regionen, dette med tanke på å utvikle kompetanse knyttet til næringslivets behov. Forprosjektet
viste at hvis en skal øke denne samhandlingen, er det behov for at noen jobber spesifikt med å ”bygge broer” mellom kompetansemiljøer og næringsliv, og det ble på bakgrunn av dette skissert en modell for samhandling kalt ”Kompetansebrobyggermodellen”.

Telemarksforsking-Bø har fått i oppdrag å gjennomføre en følgeevaluering av kompetansebrobyggingsprosjektet. Det overordnede fokuset for evalueringen er å vurdere hvorvidt prosjektets operative arbeid står i samsvar med målsettingene som er satt for prosjektet. Evalueringen har et todelt fokus: 1) på prosjektets mål, arbeidsmetodikk, organisering
(vurderinger av måloppnåelse, forankring av brobyggerrolle/arbeidsmetodikk, organisering, kvalitetssikring), og 2) på prosjektets konkrete tiltak og aktiviteter (vurderinger av det
operative arbeidet i prosjektet). På bakgrunn av vurderinger av disse to dimensjonene vil evalueringen også komme med noen anbefalinger knyttet til videreføringen av prosjektet. Evalueringen er lagt opp som en følgeevaluering: Dette notatet presenterer noen foreløpige
”underveis-vurderinger” av prosjektet, mens en sluttrapport vil foreligge ved utgangen av 2007.