Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Småsamfunnssatsing

En statusbeskrivelse av pilotprosjektene i små-samfunnssatsinga


En statusbeskrivelse av pilotprosjektene i småsamfunnssatsinga pr 1. april 2007.

Dette TF-notatet sammenfatter resultatene fra en kartlegging av de pilotprosjektene som fikk støtte fra Kommunal- og regionaldepartementets (KRD) småsamfunnssatsing i 2006.

 

Hensikten med kartlegginga har vært egen kompetanseoppbygging med henblikk på framtidige prosjekter innen distrikts- og regionalpolitikk.

 

Felles for de fleste små samfunna som ble tilgodesett under tildelingen i 2006 var: vedvarende nedgang i folketall (gjerne i kombinasjon med økende alder, dvs de unge forsvinner), tap av arbeidsplasser, dårlig kår for næringslivet (kundegrunnlag, infrastruktur), svekket kulturtilbud og en opplevelse av dårlige framtidsutsikter om ikke noe blir gjort. (Dvs. det er likevel en framtidstro dersom en klarer å skape noe, eller; viljen og motivasjonen finnes). Flere av prosjekta er direkte målrettet mot ungdommen ( innenfor kultur, arbeidsplasser), mens de fleste har element i seg for å fokusere på ungdom og de utfordringer som må løses for å få ungdommen tilbake eller få dem til å bli.