Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Barnehagereformen - Kontroll med bruk av skønnsmidler 2005

 

På oppdrag for Kunnskapsdepartementet har vi kontrollert om bruken av skjønnsmidlene for 2005 er i tråd med forutsetningene. 25 kommuner ble valgt ut i en stikkprøvekontroll etter en analyse av innrapporterte KOSTRA-tall for 2005. De utvalgte kommunene fikk dette året tildelt 130 mill. kr i skjønnsmidler til drift av barnehager.

Vår kontroll viser at bare 48 mill kr er brukt til drift av barnehager, noe som betyr at 82 mill kr er brukt til andre formål. Vi tilrådde derfor overfor departementet at 82 mill kr burde avkortes ved utbetalingen av skjønnsmidler for inneværende år – alternativt ca. 65 mill kr hvis det lskulle egges til grunn en mindre restriktiv tolkning for to av kommunenes disponeringer/egenfinansiering. Kunnskapsdepartementet bestemte seg for å trekke 20 % av det vi anbefalte, i tillegg til å gjøre en særskilt korrigering for én av de utvalgte kommunene.

Departementet varsler at kontroll av skjønnsmidler tildelt i 2006 vil bli gjennomført i 2007/2008. Det legges opp til tilsvarende kontrollopplegg som ble etablert for skjønnsmidlene i 2005. Departementet sier at de vurderer en strengere reaksjonsform overfor de kommunene som ikke har brukt tilskuddet/skjønnsmidlene etter forutsetningene.

Vi har gjennomført kontrollen i samarbeid med Telemark Kommunerevisjon IKS.