Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kulturstrategier i Finnmark

Utfordringer for fylkeskommunal kulturpolitikk


I forbindelse med at Finnmark fylkeskommune skal utarbeide en ny kulturpolitisk strategi, har Telemarksforsking-Bø gjort en analyse av fylkeskommunens nåværende kulturpolitikk og kulturarbeid.

Rapporten går igjennom Finnmark fylkeskommunes ressursbruk på kulturområdet, og vurderer denne i forhold til regionale kulturpolitiske målsettinger, nasjonal kulturpolitikk og behovet til kulturlivet i Finnmark. Analysen er gjennomført på bakgrunn av dokumentstudier og intervjuer med aktører fra kulturlivet i Finnmark. Flere sider ved fylkeskommunens kulturarbeid vurderes som positivt av lokale kulturaktører. Dette gjelder for eksempel det internasjonale samarbeidet, arbeidet som blir gjort i forhold til barn og unge, og fylkeskommunens arbeid på idrettssida. Fylkeskommunens kulturnæringssatsing er imidlertid omstridt. I rapporten anbefales det at man framover ser på hvordan virkemidlene som er opprettet innenfor denne satsingen eventuelt kan endres slik at de står mer i samsvar med kulturbedriftenes behov og utfordringer. En av hovedkonklusjonene i rapporten er også at fylkeskommunen har et begrenset kulturpolitisk handlingsrom, særlig på grunn av at bruken av en stor andel av fylkeskommunens kulturmidler er avtalefestet. For at fylkeskommunen skal skaffe seg større armslag og spille en mer tydelig, offensiv og strategisk rolle overfor kulturlivet i fylket, kan det derfor være nødvendig å diskutere en omprioritering av deler av budsjettmidlene.