Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Utgiftsbehov kommunale veger - regnskapsstudie

 

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) ønsker å få nærmere avklart om det teknisk lar seg gjøre å etablere gode kriterier for å fange opp variasjon i utgiftsbehovet til kommunale veger. ECON, i samarbeid med Telemarksforsking-Bø, har blitt engasjert av departementet til å gjennomføre en slik studie. Det overordnede formålet med oppdraget er å frembringe et best mulig beslutningsgrunnlag for å ta stilling til om utgifter til kommunale veger kan og bør tas inn i utgiftsutjevningen i inntektssystemet.

Prosjektet/utredningen er delt inn i ulike trinn. Det som rapporteres i dette notatet, er trinn 1. Vi har her forsøkt å kartlegge hvordan vegutgifter blir regnskapsført i et gitt utvalg kommuner, med sikte på å belyse noen nærmere angitte problemstillinger. Et av ”problemområdene” gjelder parkeringsordninger. Utgifter til parkeringsordninger bør trekkes ut av indikatoren for utgiftsbehov siden en slik tjeneste i prinsippet skal være selvfinansierende.En annen problemstilling gjelder utgifter til drift versus investering. Utgiftsbehovet i inntektssystemsammenheng knyttes til drift, slik at investeringsutgifter holdes utenom. Vi har derfor forsøkt å sjekke ut blant utvalgskommunene (15 kommuner) om det som er ført som investeringsutgifter på vegsektoren, i realiteten er det ifølge gjeldende regelverk (kommunal regnskapsstandard).

 Vi konkluderer med at det vil være ønskelig og aktuelt å gjennomføre en undersøkelse som i utgangspunktet omfatter alle landets kommuner. Det synes problematisk å få oppgitt gode tall for asfalteringsutgifter som er feilaktig ført i investeringsregnskapet. Tilsvarende synes det vanskelig å få innhentet pålitelige tall (anslag) for feilaktig eller manglende fordeling av fellesprosjekter med VA-sektoren. Derimot bør kommunene kunne oppgi tall for utgifter til parkeringsordninger og andre tjenester som det vil være naturlig å oppfatte som selvkostområder (leveranser til stat, private og andre kommuner). På den måten bør vi i alle fall kunne få definert en avhengig variabel hvor selvkostområdene på ”vegfunksjonene” er luket bort.