Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

NAVs satsing på arbeid og psykisk helse

Evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler


I rapporten evalueres NAVs satsing på arbeid og psykisk helse og hvordan dette er implementert ved hjelp av fylkesvise koordinatorstillinger. Hovedproblemstillingen i evalueringen er om koordinatorstillingene har betydning for å oppnå målet med å gi arbeidssøkere med psykiske lidelser et bedre tjeneste- og tiltakstilbud. For å realisere målet har fylkeskoordinatorene arbeidet innenfor tre områder: opplæring, nettverksbygging og metodeutvikling. Rapporten konkluderer med følgende:
  • Koordinatorene har brukt mest tid til å gjennomføre et opplæringsprogram. Opplæringen har pågått i bred skala over stort sett hele landet og har omfattet forholdsvis mange deltakere. Innholdet i programmet synes også å være relevant og deltakerne har gitt gode tiltakemeldinger.
  • Det har ikke vært like stor aktivitet blant koordinatorene i forhold til metodearbeidet. Mange har likevel startet opp med å utvikle eller implementere spesielle tiltak rettet mot målgruppen. Tiltakene synes å være et godt supplement til NAVs etablerte tiltaksstruktur.
  • I forbindelse med opplærings- og metodearbeidet ellers har fylkeskoordinatorene etablert nettverk både mot aktører internt i NAV og med eksterne samarbeidsinstitusjoner. Nettverkene bærer preg av å være arbeidsgrupper og det er lagt mindre vekt på å etablere faste og formelle samarbeidsfora på institusjonsnivå.

Evalueringen tar også opp spørsmålene om fylkeskoordinatorenes forankring på fylkesnivået, styringssystemet og bruk av øremerkede tiltaksmidler. I starten av prosjektperioden opplevde fylkeskoordinatorene en svak forankring til fylkesleddet i NAV. Dette har imidlertid forbedret seg i de fleste fylker ut over i prosjektperioden. Ellers har styringen av fylkeskoordinatorene vært mangelfull. Styringsproblemene kan blant annet knyttes til prosjektets organisatoriske plassering i NAV. Til slutt i rapporten diskuteres også hensiktsmessigheten av å benytte øremerkede midler med tanke på å nå målsettingene i VVV.