Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse Buskerud

 

Sammendrag og konklusjoner

I denne analysen behandles en rekke tema som har betydning for næringsutviklingen i Buskerud, og fylkets kommuner og regioner. 

Den første delen av rapporten tar for seg utviklingen i befolkningen, pendlingen og arbeidsmarkedet.  I kapitlene om attraktivitetsbarometeret analyseres disse temaene i sammenheng, for å måle attraktiviteten i fylkets regioner og kommuner.

Utviklingen i næringslivet blir oppsummert i ”nærings-NM” sist i rapporten, der resultatene av næringslivsindeksen presenteres.  Næringslivsindeksen gir en samlet vurdering av utviklingen i næringslivet, basert på indikatorer for nyetablering, vekst, lønnsomhet og næringslivets størrelse. 

God lønnsomhet og vekst i næringslivet i Buskerud

Næringslivet i Norge er inne i en sterk vekstperiode.  En høy andel av bedriftene har vekst i omsetning, det etableres flere nye foretak enn tidligere, og sysselsettingen i privat næringsliv vokser raskt.  Den økonomiske veksten gjør seg også gjeldende i Buskerud.  Veksten i næringslivet i Buskerud er omtrent som resten av landet, men næringslivet i Buskerud har høyere lønnsomhet enn landsgjennomsnittet.

Regionale variasjoner i næringslivet i Buskerud

Hallingdal er den regionen i Buskerud med høyest andel vekstforetak. Lønnsomheten er imidlertid best i Drammensregionen.  Drammensregionen har også flest nyetableringer.  Den samlede nærings-utviklingen, målt med næringslivsindeksen, viser at Drammensregionen, Ringerike/Hole og Hallingdal har en god næringsutvikling, sammenliknet med andre regioner i landet.  Lier er rangert som nummer fire i landet når det gjelder næringsutvikling, og kommuner som Hol og Drammen gjør det også godt.  Midt-Buskerud er eneste region i Buskerud som er rangert under gjennomsnittet.

Buskerud er et attraktivt fylke

I denne rapporten presenteres også analyser av regioners og kommuners attraktivitet, i betydningen av å trekke til seg innbyggere.  Analysene tar utgangspunkt i netto innenlands flytting i forhold til utviklingen av antall arbeidsplasser i de siste årene.

Buskerud har hatt netto innflytting til andre deler av landet de siste seks årene.  Dette har bidratt til vekst i befolkningen, og at Buskerud har opprettholdt sin andel av landets befolkning.

Regionale variasjoner i attraktivitet

Ringerike/Hole, Drammensregionen og Midt-Buskerud er attraktive regioner, som trekker til seg innbyggere i større grad enn veksten i arbeidsplassene skulle tilsi.  Ringerike/Hole er den femte mest attraktive regionen i landet. Kongsbergregionen er middels attraktiv, mens Hallingdal framstår som lite attraktiv.  I Hallingdal er det en relativt stor utflytting til andre deler av landet, til tross for en god næringsutvikling. Regionene nærmest Oslo drar nytte av nærheten til dette store arbeidsmarkedet, mens Hallingdal ligger isolert til og har små pendlingsmuligheter til befolkningen.