Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse Akershus

 

Sammendrag og konklusjoner

I denne analysen behandles en rekke tema som har betydning for næringsutviklingen i Akershus, og fylkets kommuner og regioner. 

Den første delen av rapporten tar for seg utviklingen i befolkningen, pendlingen og arbeidsmarkedet.  I kapitlene om attraktivitetsbarometeret analyseres disse temaene i sammenheng, for å måle attraktiviteten i fylkets regioner og kommuner.

Utviklingen i næringslivet blir oppsummert i ”nærings-NM” sist i rapporten, der resultatene av næringslivsindeksen presenteres.  Næringslivsindeksen gir en samlet vurdering av utviklingen i næringslivet, basert på indikatorer for nyetablering, vekst, lønnsomhet og næringslivets størrelse. 

God lønnsomhet og vekst i næringslivet i Akershus

Næringslivet i Norge er inne i en sterk vekstperiode.  En høy andel av bedriftene har vekst i omsetning, det etableres flere nye foretak enn tidligere, og sysselsettingen i privat næringsliv vokser raskt. 

Den økonomiske veksten gjør seg også gjeldende i Akershus.  Antall ansatte i næringslivet i Akershus øker mer enn gjennomsnittet, mens andelen foretak ved omsetningsvekst er omtrent som resten av landet.  Næringslivet i Akershus har en økende andel foretak med positivt resultat, og lønnsomheten i næringslivet i Akershus er også høyere enn landsgjennomsnittet.

Regionale variasjoner i næringslivet i Akershus

Det er små geografiske avstander i Akershus, og dermed er det også utstrakt arbeidspendling mellom kommunene.  Dette gjør at utviklingen blir langt mer robust.  En svekkelse i arbeidsmarkedet i en kommune vil lett kunne kompenseres med økt pendling til andre kommuner som har vekst.  Næringslivsindeksen, som er et samlet mål for næringsutvikling, viser at alle regionene i Akershus gjør det bedre enn gjennomsnittet.  Akershus Vest er syvende beste region av de 83 regionene i landet, mens Ullensaker er sjette best av alle kommunene i landet på næringslivsindeksen.  Follo gjør det svakest av regionene i Akershus, men er likevel bedre enn gjennomsnittet av norske regioner.  Regionene i Akershus får også vekstimpulser fra Oslo, som også har hatt en svært god næringsutvikling i 2006.

Akershus er et attraktivt fylke

I denne rapporten presenteres også analyser av regioners og kommuners attraktivitet, i betydningen av å trekke til seg innbyggere.  Analysene tar utgangspunkt i netto innenlands flytting i forhold til utviklingen av antall arbeidsplasser i de siste årene.

Akershus har stor netto innflytting fra andre deler av landet de siste seks årene.  Dette har bidratt til vekst i befolkningen, og at Akershus har økt sin andel av landets befolkning.  Innflyttingen er større enn hva veksten i arbeidsplassene tilsier, noe som indikerer at Akershus er et attraktivt fylke å bo i.

Regionale variasjoner i attraktivitet

Attraktivitetsbarometeret viser at Øvre Romerike er den mest attraktive regionen i landet.  Ullensaker og Sørum er samtidig de to mest attraktive kommunene i landet.  Også Nedre Romerike og Follo framstår som attraktive.  Noe overraskende er Akershus Vest lite attraktiv.  Dette skyldes at regionen har netto utflytting til andre deler av landet, til tross for at det er sterk vekst i arbeidsmarkedet i regionen.  Lav boligbygging og høye boligpriser er antakelig forklaringen på den lave attraktiviteten i Akershus Vest.  Analysene viser at regioner og kommuner med gode pendlingsmuligheter til store arbeidsmarkeder i naboregioner tiltrekker seg nye innbyggere.  Dette forklarer mye av den generelt høye attraktiviteten vi finner i Akershus.  Akershus har dermed både en sterk næringsutvikling og høy attraktivitet.