Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse Østfold

 

Sammendrag og hovedkonklusjoner

Østfold har hatt sterk befolkningsvekst de siste ti årene.  Fram til 2004 var mesteparten av denne veksten tilflytting fra andre deler av landet, men i de to siste årene er det innvandring fra utlandet som gir det største bidraget til veksten.

Antall arbeidsplasser i Østfold har økt sterkt de siste to årene, etter en nedgang i 2003 og 2004.  Nedgangen skyldes hovedsakelig nedgang i antall industri-arbeidsplasser, mens de tjenesteytende næringene har vokst.  Østfold har flere syssel-satte enn arbeid-splasser, og mange pendler til Oslo og Akershus.

Østfold har den laveste andelen bedrifter som bruker SkatteFUNN-ordningen.  Ettersom SkatteFUNN er den viktigste finansierings-ordningen for forskning og utvikling i små og mellom store bedrifter, kan dette bety at det er en liten andel bedrifter med FoU i fylket.

Etableringsfrekvensen i Østfold ligger litt under landsgjennomsnittet i 2006.  Etablerings-frekvensen i Norge økte fra 2005 til 2006, mens Østfold hadde en liten nedgang. Regionene Nedre Glomma og Mosseregionen har høyere etablerings-frekvens enn landsgjennomsnittet, mens Halden og Aremark og Indre Østfold har lavere etablerings-frekvens. 

Lønnsomheten i næringslivet i Norge har blitt forbedret hvert år de siste fem årene.  Nærings-livet i Østfold har også hatt en forbedring av lønnsomheten, men forbedringen i Østfold er mindre markant enn i resten av landet.  I 2006 var det derfor for første gang en lavere andel foretak med positivt resultat i Østfold enn landsgjennom-snittet.

Det har vært en høy andel foretak med realvekst i omsetning i Norge de siste tre årene.  Nærings-livet i Østfold har også en høy andel vekstforetak, men i de to siste årene har denne andelen vært noe mindre i Østfold enn i resten av landet.

Til slutt i rapporten presenteres resultatene fra Nærings-NM. Nærings-NM er en nasjonal rangering av næringsutviklingen i regioner og kommuner i Norge.  Rangeringen er basert på en næringslivsindeks med fire likeverdige indikatorer:

Nyetableringer (etableringsfrekvens)

Vekst (andel foretak med realvekst i omsetning)

Lønnsomhet (andel foretak med positivt resultat)

Næringstetthet (antall ansatte i næringslivet i prosent av innbyggertallet)

Mosseregionen har den beste nærings-utviklingen av regionene i Østfold i 2006, med denne måten å måle på.  Mosseregionen er rangert som nr 28 av 83 regioner i landet.

Nedre Glomma og Halden og Aremark ble rangert som henholdsvis nummer 45 og 46, mens Indre Østfold ble rangert på plass nummer 53.

For Nedre Glomma og Indre Østfold er dette den laveste rangeringen som er målt.  Disse regionene har tidligere hatt en svært god næringsutvikling, men er i 2006 under gjennomsnittet av norske regioner.

I rangeringen av kommunene, kommer det fram at byene Fredrikstad, Moss og Sarpsborg gjør det mindre bra i 2006 enn tidligere.  Halden, som tidligere har hatt svake resultater, gjør det imidlertid bedre enn tidligere.

Hovedkonklusjonen er at næringsutviklingen i Østfold har falt fra å være svært god i forhold til resten av landet, til å bli gjennomsnittlig i 2006.