Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Folk og næringsliv i Grenland

 

Sammendrag

Veksten i befolkningen i Grenland har økt de siste tre årene.  Regionen har hatt netto utflytting til andre regioner i landet de siste tre årene, men økt innvandring gjør at det likevel har blitt litt høyere vekst i befolkningen.  Veksten er imidlertid lavere i Grenland enn andre regioner det er naturlig å sammenlikne seg med. Det er et underskudd på unge voksne mellom 20 og 35 år, mens det er overvekt av femtiåringer.  De unge voksne flytter i økende grad ut av regionen.

Det er forholdsvis mange nyetableringer i Grenland. I 2006 ble det etablert 8,8 nye bedrifter pr 100 eksisterende. Dette plasserer Grenland som nummer 16 av 83 regioner i landet. Grenland har imidlertid en gunstig bransjestruktur for å oppnå mange nyetableringer, og en stor og voksende befolkning. Ut fra dette kunne en forvente flere nyetableringer.

Ser vi på flyttemønstrene i Grenland, sammenholdt med utviklingen i antall arbeidsplasser, har regionen klart seg bra. Det har vært en svakere utvikling i antall arbeidsplasser i perioden 2001-2006 i Grenland enn gjennomsnittet. Likevel har det vært balanse mellom flyttingen til og fra andre regioner i landet. Dette gjør at Grenland plasserer seg høyt på attraktivitets-barometeret. Høyere utflytting de siste to årene kan tyde på at utviklingen vil bli svakere de neste årene.

Utviklingen i antall arbeidsplasser i regionen har vært svakere enn i resten av landet. Dette skyldes først og fremst nedgang i industriarbeidsplasser. Det er sterk vekst i forretningsmessig tjenesteyting (inklusive data) og helsevesenet. Industriens andel av sysselsettingen i regionen har falt ganske sterkt. I 2000 var Grenland nummer 12 av 83 regioner når det gjelder industriens andel av sysselsettingen. I 2006 er Grenland nummer 22.

Til tross for dette er Grenland er region med høy ”selvforsyningsgrad” av arbeidsplasser. Det er nesten balanse mellom inn og utpendling til regionen. Det blir etter hvert flere pendlere både inn og ut av Grenland.

Næringslivet i Grenland hadde en svakere utvikling i vekst og lønnsomhet i 2006 enn næringslivet i resten av landet. Andel vekstforetak i Grenland sank, mens andelen vekstforetak i resten av landet økte. Andel lønnsomme foretak steg i Grenland, men mindre enn i landet for øvrig.

Som følge av svak utvikling i vekst og lønnsomhet i næringslivet i Grenland, sank regionens plassering på den nasjonale rangeringen i Nærings-NM. Grenland ble rangert som nr 48 av 83 regioner i 2006, den laveste plasseringen som er registrert. Dette kan være et resultat av nedleggelsen av papirproduksjonen til Norske Skog. Denne virksomheten hadde store ringvirkninger, og bortfallet av denne vil ha bidratt negativt.