Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse Hordaland

 

Sammendrag og konklusjoner

I denne analysen behandles en rekke tema som har betydning for næringsutviklingen i Hordaland, og fylkets kommuner og regioner. 

Den første delen av rapporten tar for seg utviklingen i befolkningen, pendlingen og arbeidsmarkedet.  I kapitlene om attraktivitetsbarometeret analyseres disse temaene i sammenheng, for å måle attraktiviteten i fylkets regioner og kommuner.

Utviklingen i næringslivet blir oppsummert i ”nærings-NM” sist i rapporten, der resultatene av næringslivsindeksen presenteres.  Næringslivsindeksen gir en samlet vurdering av utviklingen i næringslivet, basert på indikatorer for nyetablering, vekst, lønnsomhet og næringslivets størrelse. 

Varierende attraktivitet i Hordaland

Hordaland har omtrent balanse mellom inn- og utflytting til andre deler av landet.  Dette til tross for at fylket er et av fylkene med høyest vekst i antall arbeidsplasser.  Ut fra dette kunne en kanskje forvente av Hordaland oppnådde en viss innflytting.  Fylket som helhet framstår dermed ikke som spesielt attraktivt.

Det er imidlertid store regionale forskjeller i attraktivitet i Hordaland.  Osterfjorden, Nordhordland og Bjørnefjorden er de mest attraktive regionene på Vestlandet.

Bergen og Askøy, Hardanger og Voss framstår som middels attraktive.  For Bergen kan det se ut til at manglende boligbygging og høye boligpriser har bremset innflyttingen, og at byens naboer har nytt godt av nærheten til Bergen. Mange av nabokommunene til Bergen er svært attraktive.  Sund er rangert høyest i Hordaland, og som syvende mest attraktive kommune i landet.

Tross Sund kommune sin høye attraktivitet, fremstår Øygarden og Sotra som region som lite attraktiv. Det samme gjelder Sunnhordland.  Øygarden og Sotra er den regionen som har hatt størst vekst i antall arbeidsplasser av alle regionene i landet.  Den lave attraktivi­teten i denne regionen kan skyldes at bolig­markedet ikke har kunnet holde tritt med etterspørselen.

God næringsutvikling i Hordaland

Den samlede næringsutviklingen i Hordaland, målt gjennom næringslivsindeksen, viser at Hordaland har en svært god utvikling i næringslivet. 

Syv av de åtte regionene i fylket har en næringsutvikling som er bedre enn gjennomsnittet for norske regioner.

Bjørnefjorden er rangert som tredje beste region i 2006, på grunn av svært høy vekst og lønnsomhet.  Bergen og Askøy er fjerde beste region.

Bare Hardanger har svakere næringsutvikling enn gjennomsnittet.  I Hardanger har de også hatt en ganske sterk befolkningsnedgang som nok har bidratt til dette.

Det er imidlertid store variasjoner mellom kommunene i Hordaland, når det gjelder næringsutvikling.  En del kommuner i fylket er også blant de svakeste i landet på nærings­utvikling i 2006.