Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse Sogn og Fjordane

 

Sammendrag og hovedkonklusjoner

I denne analysen behandles en rekke tema som har betydning for næringsutviklingen i Sogn og Fjordane, og fylkets kommuner og regioner. 

Den første delen av rapporten tar for seg utviklingen i befolkningen, pendlingen og arbeidsmarkedet.  I kapitlene om attraktivitetsbarometeret analyseres disse temaene i sammenheng, for å måle attraktiviteten i fylkets regioner og kommuner.

Utviklingen i næringslivet blir oppsummert i ”nærings-NM” sist i rapporten, der resultatene av næringslivsindeksen presenteres.  Næringslivsindeksen gir en samlet vurdering av utviklingen i næringslivet, basert på indikatorer for nyetablering, vekst, lønnsomhet og næringslivets størrelse. 

Vekst i næringslivet i Sogn og Fjordane, men svakere enn i resten av landet

Næringslivet i Norge er inne i en sterk vekstperiode.  En høy andel av bedriftene har vekst i omsetning, det etableres flere nye foretak enn tidligere, og sysselsettingen i privat næringsliv vokser raskt.  Den økonomiske veksten gjør seg også gjeldende i Sogn og Fjordane, men i langt mindre grad enn i andre deler av landet.  Sogn og Fjordane har den laveste veksten i antall arbeidsplasser i 2006 av alle fylkene.  Andelen vekstforetak og andelen lønnsomme foretak øker i Sogn og Fjordane, men er fremdeles lavere enn landsgjennomsnittet.  Antall nyetableringer øker også i Sogn og Fjordane, men fylket har fremdeles den laveste etableringsfrekvensen av alle fylkene.  Fallende folketall er antakelig en av årsakene til den svake næringsutviklingen.

Regionale variasjoner i næringslivet i Sogn og Fjordane

Regionen Sunnfjord har en relativt god næringsutvikling, og skårer over gjennomsnittet av regionene i landet på næringslivsindeksen, som er et samlet mål for næringsutvikling.  Dette skyldes først og fremst at Sunnfjord har et lønnsomt næringsliv.  De andre regionene Nordfjord, Sogn og HAFS har en svak næringsutvikling i 2006, og Sogn og HAFS har dårligst rangering av alle regionene på Vestlandet. Enkeltkommuner som Flora og Førde har hatt en god næringsutvikling de siste fem årene, mens Gulen og Hyllestad gjør det bra i 2006.

Sogn og Fjordane middels attraktivt

I denne rapporten presenteres også analyser av regioners og kommuners attraktivitet, i betydningen av å trekke til seg innbyggere.  Analysene tar utgangspunkt i netto innenlands flytting i forhold til utviklingen av antall arbeidsplasser i de siste årene.

Sogn og Fjordane har en sterk og økende netto utflytting til andre deler av landet. Innenlands netto utflytting tilsvarte over en prosent av folketallet i Sogn og Fjordane i 2006.  Den svake utviklingen i antall arbeidsplasser forklarer noe av utflyttingen, men det kan også være at befolkningsnedgangen er årsaken til den svake næringsutviklingen.  Disse faktorene ser ut til å påvirke hverandre negativt i Sogn og Fjordane.

Regionale variasjoner i attraktivitet

I Sogn, Nordfjord og HAFS har det vært en nedgang i antall arbeidsplasser de siste årene.  Utflyttingen fra disse regionene er på den bakgrunnen ikke overraskende, og disse tre regionene framstår dermed ikke som lite attraktive.  I Sunnfjord har det vært en vekst i antall arbeidsplasser, men regionen har likevel en stor netto utflytting til andre deler av landet.  Dermed framstår Sunnfjord som lite attraktiv.