Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse Vestfold

 

Sammendrag og hovedkonklusjoner

I denne analysen behandles en rekke tema som har betydning for næringsutviklingen i Vestfold, og fylkets kommuner og regioner. 

Den første delen av rapporten tar for seg utviklingen i befolkningen, pendlingen og arbeidsmarkedet.  I kapitlene om attraktivitetsbarometeret analyseres disse temaene i sammenheng, for å måle attraktiviteten i fylkets regioner og kommuner.

Utviklingen i næringslivet blir oppsummert i ”nærings-NM” sist i rapporten, der resultatene av næringslivsindeksen presenteres.  Næringslivsindeksen gir en samlet vurdering av utviklingen i næringslivet, basert på indikatorer for nyetablering, vekst, lønnsomhet og næringslivets størrelse. 

Vekst i næringslivet i Vestfold

Næringslivet i Norge er inne i en sterk vekstperiode.  En høy andel av bedriftene har vekst i omsetning, det etableres flere nye foretak enn tidligere, og sysselsettingen i privat næringsliv vokser raskt. 

Den økonomiske veksten gjør seg også gjeldende i Vestfold, og næringslivet i fylket har omtrent den samme fremgangen som næringslivet i andre deler av landet.  Både vekst, lønnsomhet, nyetableringer og antall arbeidsplasser i næringslivet i Vestfold utvikler seg positivt, men ikke spesielt bedre enn landsgjennomsnittet.  Vestfold har en positiv befolkningsutvikling som bidrar til næringslivets vekst og lønnsomhet, og det er de tjenesteytende næringene som vokser raskest.

Regionale variasjoner i næringslivet i Vestfold

Det er små geografiske avstander i Vestfold, og dermed utstrakt arbeidspendling mellom kommunene.  Dette gjør at utviklingen blir langt mer robust.  En svekkelse i arbeidsmarkedet i en kommune vil lett kunne kompenseres med økt pendling til andre kommuner som har vekst.  Det er ikke store forskjeller mellom næringsutviklingen i regionene.  Både regionene og kommunene skårer jevnt over godt på næringslivsindeksen.  Tønsbergregionen har tidligere hatt en svært god næringsutvikling, men i de siste årene har Sandefjord/Larvik hatt de beste resultatene.  Dette skyldes først og fremst en positiv utvikling i Sandefjord.

Vestfold er et attraktivt fylke

I denne rapporten presenteres også analyser av regioners og kommuners attraktivitet, i betydningen av å trekke til seg innbyggere.  Analysene tar utgangspunkt i netto innenlands flytting i forhold til utviklingen av antall arbeidsplasser i de siste årene.

Vestfold har hatt netto innflytting fra andre deler av landet de siste seks årene.  Dette har resultert i at fylket har hatt befolkningsvekst, og har fått en økende andel av landets befolkning.  Tilflyttingen til Vestfold er større enn veksten i antall arbeidsplasser tilsier, og fylket framstår dermed som attraktivt. Innflyttingen fra andre deler av landet har imidlertid blitt mindre de siste tre årene, men det er for tidlig å si om dette er et trendskifte.

Regionale variasjoner i attraktivitet

Analysene, som tar utgangspunkt i utviklingen de siste fem årene, viser at regionene og de fleste kommunene i Vestfold er svært attraktive, og trekker til seg innbyggere i større grad enn veksten i arbeidsmarkedet skulle tilsi.  Tønsberg er den mest attraktive kommunen. Den høye graden av integrasjon mellom kommunenes arbeidsmarked er en viktig forklaring til den høye attraktiviteten.  Innbyggerne har mange muligheter til å finne arbeid i nabokommunene.