Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse Nord-Trøndelag

 

Sammendrag og hovedkonklusjoner

I denne analysen behandles en rekke tema som har betydning for næringsutviklingen i Nord-Trøndelag, og fylkets kommuner og regioner. 

Den første delen av rapporten tar for seg utviklingen i befolkningen, pendlingen og arbeidsmarkedet.  I kapitlene om attraktivitetsbarometeret analyseres disse temaene i sammenheng, for å måle attraktiviteten i fylkets regioner og kommuner.

Utviklingen i næringslivet blir oppsummert i ”nærings-NM” sist i rapporten, der resultatene av næringslivsindeksen presenteres.  Næringslivsindeksen gir en samlet vurdering av utviklingen i næringslivet, basert på indikatorer for nyetablering, vekst, lønnsomhet og næringslivets størrelse. 

Vekst i næringslivet i Nord-Trøndelag

Næringslivet i Norge er inne i en sterk vekstperiode.  En høy andel av bedriftene har vekst i omsetning, det etableres flere nye foretak enn tidligere, og sysselsettingen i privat næringsliv vokser raskt. 

Den økonomiske veksten gjør seg også gjeldende i Nord-Trøndelag.  Antall ansatte i privat sektor øker raskt, og økningen er sterkere enn landsgjennomsnittet.  Bedriftene i Nord-Trøndelag har også en høyere andel vekstforetak enn gjennomsnittet i Norge.  Lønnsomhet og etableringsfrekvens er imidlertid noe lavere i Nord-Trøndelag enn i resten av landet, noe som delvis skyldes bransjestrukturen og lav vekst i befolkningen.

Regionale variasjoner i næringslivet i Nord-Trøndelag

Det er ganske store regionale variasjoner i næringsutviklingen i Nord-Trøndelag.  Kommunene i midt og sør, dvs Innherred og Stjørdal, har en langt bedre næringsutvikling enn områdene i nord og langs kysten. Dette gjelder både for lønnsomhet, vekst og nyetableringer. Områdene sør i fylket ser ut til å dra nytte av vekstimpulser fra Trondheim. Stjørdal og Verdal har den beste nærings-utviklingen av kommunene.  Områdene i nord og langs kysten er mer isolerte, og har dessuten synkende folketall som drar ned veksten i næringslivet.  Vikna er imidlertid en kommune som gjør det ganske bra i dette området.

Varierende attraktivitet i Nord-Trøndelag

I denne rapporten presenteres også analyser av regioners og kommuners attraktivitet i betydningen av å trekke til seg innbyggere.  Analysene tar utgangspunkt i netto innenlands flytting i forhold til utviklingen av antall arbeidsplasser i de siste årene.

Nord-Trøndelag har hatt netto utflytting til andre deler av landet de siste årene.  Selv om folketallet har steget, har veksten vært større i andre deler av landet.  Nord-Trøndelags andel av befolkningen i landet har dermed sunket.

Utviklingen er imidlertid svært forskjellig mellom nord og sør i fylket.  Lengst sør er Stjørdal en svært attraktiv kommune, som har stor innflytting.  I Innherredskommunene er utflyttingen ganske liten, og regionen framstår som middels attraktiv.  Namdalskommunene og Kystgruppen har stor utflytting, og synes dermed lite attraktive.  Den lave attraktiviteten i de nordlige områdene er knyttet til at det er langt til attraktive arbeidsmarkeder og små pendlermuligheter, og at befolkningen er spredt.