Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse for Giske

 

Oppsummering

Giske har hatt en positiv utvikling i folketallet de siste årene.  Dette skyldes først og fremst et positivt fødselsoverskudd.  Det har vært netto utflytting fra Giske til andre deler av landet de siste årene, men utflyttingen har vært relativt liten.

Giske har en stor del av næringslivet innen fiske, oppdrett og næringsmiddelindustri.  I disse næringene gikk det tapt mange arbeidsplasser i perioden 2000-2003.  Veksten i andre næringer har ikke kunnet veie opp for dette tapet, slik at det er færre arbeidsplasser i privat næringsliv i Giske i 2006 enn i 2000.

Nedgangen i arbeidsplasser har imidlertid blitt kompensert gjennom at flere har pendlet til Ålesund.

Giske synes å være en attraktiv kommune som bosted.  Til tross for en nedgang i antall arbeidsplasser, er utflyttingen mindre enn forventet.  Nærheten til et stort og økende arbeidsmarked i Ålesund har nok betydd mye for dette.

Næringslivet i Giske har en stor andel vekstforetak i 2006.  Her har framgangen vært stor i de siste årene, ettersom det var svært liten andel vekstforetak i 2002 og 2003.

Lønnsomheten i næringslivet i Giske har også blitt sterkt forbedret i samme periode.  Det er imidlertid fremdeles en lav andel lønnsomme foretak i Giske, sammenliknet med andre deler av landet.

Etableringsfrekvensen i Giske, målt med antall nyregistrerte foretak i prosent av beholdningen av foretak, er høyere enn gjennomsnittet for Møre og Romsdal.  Selv om etablerings-frekvensen er lavere enn landsgjennomsnittet, er det likevel relativt mange nyetableringer for en kommune med den bransjestrukturen som Giske har.

Når vi gjør en samlet vurdering av næringsutviklingen i Giske med næringslivsindeksen, framtrer næringslivet som vellykket i 2006.  Det har vært en svært positiv utvikling etter 2002, da næringsutviklingen i kommunen var svært dårlig.