Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Sluttevaluering av prosjektet Kompetansebrobygging i Midt-Telemark

Sluttrapport


 ”Kompetansebrobygging i Midt-Telemark” har vært et kompetanseutviklingsprosjekt ledet og administrert av Midt-Telemark Næringsutvikling (MTNU). Prosjektet har vært treårig, med varighet fra 01.04.05 – 31.12.07. Telemarksforsking-Bø har fått i oppdrag å gjennomføre en følgeevaluering av kompetansebrobyggingsprosjektet. Det overordnede fokuset for evalueringen er å vurdere hvorvidt prosjektets operative arbeid står i samsvar med målsettingene som er satt for prosjektet. Evalueringen har vært lagt opp som en følgeevaluering: Et statusnotat med noen foreløpige vurderinger av prosjektet ble publisert i januar 2007, mens denne rapporten er følgeevalueringens sluttpublikasjon. Ved Telemarksforsking-Bø har Per Ingvar Haukeland vært prosjektleder for evalueringen. Heidi Stavrum har utført datainnsamlingen og hatt ansvar for sammenfattende analyse og rapportering.

Erfaringene fra prosjektet viser at MTNU har lyktes med å synliggjøre at det er behov for en kompetansebrobygger mellom næringslivet og kompetansemiljøene. Hvordan denne funksjonen vil se ut i Midt-Telemark i framtiden er uvisst, men at den blir videreført på ett eller annet vis er vi nokså sikre på. I prosjektet finnes mange erfaringer som kan være til nytte for andre regioner. Siden kompetanse fortsatt er en sentral utviklingsfaktor som skaper grunnlag for regional innovasjon og verdiskaping, mener vi at kompetansebrobyggermodellen burde ha høy overføringsverdi til andre regioner. Rapporten går igjennom erfaringene som er gjort i Midt-Telemark med et blikk på overføringsverdien til andre regioner.