Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kontroll med bruk av skjønnsmidler barnehager i 2006

 

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har vi gjennomført en kontroll med bruk av skjønnsmidler barnehager i 2006.

Våren 2007 gjennomførte vi tilsvarende kontroll med bruken av skjønnsmidler i 2005. Kontrollen med bruken av skjønnsmidler på barnehageområdet i 2006 har omfattet 60 kommuner fordelt over hele landet. Utvelgelsen for ”2006-kontrollen” ble gjort på bakgrunn av analyse av innrapporterte KOSTRA-data for 2006 og 2003. 

De 60 kommunene ble samlet tildelt rundt 332 mill. kr i skjønnsmidler for 2006. 242 mill. kr oppfatter vi å være brukt i samsvar med sentrale føringer og retningslinjer. 90 mill. kr (eller ca. 27 %) oppfatter vi ikke å være i brukt i samsvar med intensjonene for tildelingen av skjønnsmidler.

Ifølge våre vurderinger og beregninger har 12 av de 60 kommunene anvendt skjønnsmidlene i sin helhet (totalt ca. 13 mill. kr) på andre formål eller områder enn hva de sentrale retningslinjene legger til grunn.* 6 av kommunene har i sin helhet anvendt skjønnsmidlene – i alt ca. 29 mill. kr, på en korrekt måte.** En del av skjønnsmidlene (ca. 213 mill. kr) blant 42 kommuner er anvendt i samsvar med sentrale retningslinjer og føringer, mens en annen del av skjønnsmidlene blant disse 42 kommunene ikke er anvendt i samsvar med overordnede krav (rundt 77 mill. kr).

 

*): Senere endret til 11 siden det hadde sneket seg inn en feil i en sammendragstabell i rapporten.

**): Senere korrigert til 7 kommuner siden én kommune sendte inn ny dokumentasjon på en tilstrekkelig stor fondsavsetning