Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse for Sauda

 

Sauda er en industrikommune, ettersom nesten halvparten av de private arbeidsplassene er i industrien.  Sysselsettingen i industrien har imidlertid gått ned de siste årene, og andre deler av næringslivet har ikke kunnet kompensere for dette.  Dermed har antall arbeidsplasser sunket, og en stadig større andel av befolkningen blir pendlere til andre kommuner.

Sauda har hatt nedgang i folketallet i nær alle de siste 40 årene.  Som følge av en relativt gammel befolkning, er det et ganske stort fødselsunderskudd.  Dermed må kommunen ha netto innflytting for å opprettholde folketallet.

I denne rapporten presenteres også resultatene av attraktivitetsbarometeret.  Attraktivitets-barometeret måler forskjellen mellom faktisk flytting mellom kommunen og andre deler av landet opp mot forventet flytting, ut fra endringer i antall arbeidsplasser.  Resultatet for Sauda er at kommunen har mindre utflytting enn forventet.  Kommunen greier derfor i stor grad å holde på befolkningen selv om antall arbeidsplasser synker.  Dette indikerer at Sauda er en attraktiv kommune å bo i.  Tar en også i betraktning at Sauda er relativt isolert fra alternative arbeidsmarkeder, noe som er negativt for innflyttingen, er dette resultatet enda mer overraskende.

Næringslivet i Sauda har en stor andel vekstforetak.  Andelen vekstforetak er langt over landsgjennomsnittet, og også over gjennomsnittet for Rogaland, som er vekstfylke nummer en i Norge.

Lønnsomheten i næringslivet i Sauda er også god i forhold til landsgjennomsnittet, men litt under gjennomsnittet for Rogaland, som også er fylket i landet med det mest lønnsomme næringslivet.

Etableringsfrekvensen i Sauda er under landsgjennomsnittet, men tar vi i betraktning ulempene med en uheldig bransjestruktur og synkende befolkning, er antallet nyetableringer likevel høyere enn forventet.

Når vi gjør en samlet vurdering av næringsutviklingen i Sauda med nærings-livs-indeksen, framtrer næringslivet i Sauda som svært vellykket i 2006.  Næringslivet i Sauda er rangert som nummer 50 av de 431 kommunene i landet.  Dette resultatet er imponerende, når vi tar i betraktning de negative ringvirkningene fra nedgangen i industrisysselsettingen og den synkende befolkningen.