Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kundetilfredshet med byggesaker, oppmålingssaker og private reguleringssaker i Larvik kommune

 

Sammendrag og hovedkonklusjoner

Telemarksforsking-Bø har vurdert brukertilfredsheten med byggesaker, oppmålingssaker og private reguleringssaker i Larvik kommune. Dette har blitt gjort gjennom en postal spørreundersøkelse til brukere av tjenestene. I tillegger det hentet inn opplysninger fra KOSTRA, og direkte fra Larvik kommune og en knippe referansekommuner.

Larvik kommune kommer gjennomgående godt ut når det gjelder brukertilfredshet på de fleste områdene. Det er langt flere brukere som vurderer saksbehandlingen som god eller svært god, enn som vurderer saksbehandlingen som dårlig eller svært dårlig. Det er et klart trekk at brukere fra andre kommuner enn Larvik vurderer saksbehandlingen langt mer positivt enn brukere fra Larvik.

Det området som brukerne var minst fornøyd med var saksbehandlingstiden. Her var det imidlertid spesielt brukerne fra Larvik som var misfornøyd. Brukerne som kom fra andre kommuner vurderte også saksbehandlingstiden i Larvik som bra i forhold til andre kommuner. Data om saksbehandlingstider fra KOSTRA, viser at Larvik kommer godt ut når det gjelder saksbehandlingstider. Dermed kan det se ut til at brukere fra Larvik vurderer kommunen ufortjentnegativt.

Enkelte brukere er lite tilfreds med forutsigbarhet og likebehandling. Her viser også enkelte til at det er stor forskjell på behandlingen de får, avhengig avsaksbehandlerne. Det kan derfor ligge et forbedringspotensial i å få en bedresamkjøring av saksbehandlerne, slik at en unngår store forskjeller mellom hvordan de enkelte saksbehandlerne arbeider.

Prisene på tjenestene fra Larvik i forhold til andre kommuner varierer en del for de ulike produktene. Generelt synes prisingen å være omtrent som gjennomsnittet.

Det behandles langt flere saker pr årsverk i Larvik enn de andre kommunene som er undersøkt. Dette indikerer at driften er effektivt, spesielt når tilfredsheten og saksbehandlingstiden er god i forhold til andre kommuner.