Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse for Drammensregionen

 

Sammendrag

Drammensregionen har hatt kontinuerlig vekst i folketallet i de siste 50årene.  Regionen har stor netto innflytting fra andreregioner i landet, og befolkningsveksten er høyere enn andre sammenliknbare sentrale regioner på Østlandet. I rapporten har vi også presentert resultater fra attraktivitetsbarometeret for regioner og kommuner.  Drammensregionen kommer ut som en forholdsvis attraktiv region. Innflyttingen fra andre regioner er høyere enn veksten i arbeidsplasser skulle tilsi.  Alle enkeltkommunene i regionen er hver for seg attraktive kommuner. Drammensregionen har også hatt sterkere vekst i antall arbeidsplasser enn landsgjennomsnittet de siste fem årene.  Både privat ogoffentlig sektor har høyere vekst i antall arbeidsplasser enn landsgjennomsnittet.  Det er først og fremst de tjenesteytende næringene som er i vekst. Drammensregionen har få arbeidsplasser i forhold til folketallet, og har stor grad av utpendling til andre kommuner, spesielt Oslo, Asker, Bærum og Kongsberg. Antall nyetableringer i Drammensregionen har vært svært høyt de siste årene. Dette skyldes dels næringsstrukturen, og dels den sterke befolkningsveksten. Andelen vekstbedrifter er litt lavere enn landsgjennomsnittet i 2006, men var høyere i 2005. Næringslivet i Drammensregionen har god lønnsomhet. Andelen lønnsomme foretak er den høyeste av alle regionene på Østlandet i 2006. Den samlede næringsutviklingen i Drammensregionen, målt med næringslivs-indeksen, som erbasert på nyetableringer, vekst, lønnsomhet og størrelse i næringslivet, er god. Regionen er rangert som nummer 11 av 83 regioner når det gjelder næringsutvikling. Kombinasjonen av god attraktivitet og sterk næringsutvikling gjør at regionen framstår som en av demest vellykkede regionene i landet.  Bare seks av de 83 regionene i landet gjør det bedre enn Drammensregionen når vi ser på kombinasjonen av attraktivitets- og næringslivsindeksen.