Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Evaluering av klinisk stige ved Sykehuset Telemark HF

 

SAMMENDRAG

Klinisk stige ved STHF er et systematisk kompetansehevingsprogram i flere trinn for sykepleiere med klinisk erfaring. Etter gjennomført Arbeidsgruppe IV skal det være mulig å søke om godkjenning som ”Klinisk spesialist” etter kriteriene fra Norsk Sykepleierforbund.

Mandatet for evaluering av Klinisk stige ved Sykehuset Telemark HF er å vurdere følgende:

  • I hvilken grad har Klinisk stige realisert målområdet kvalitet?
  • Kartlegge STHF`s femtidige behov for kompetanseutvikling for sykepleiere
  • Gi anbefalinger om nye målsettinger for Klinisk stige
  • Hvilke endringer må gjøres for at kompetanseutviklingsprogrammet er tilpasset fremtidens behov?

Evalueringen av Klinisk stige ved STHF bygger på fokusgruppeintervjuer med sykepleiere som har gått Trinn I, Trinn II, Kliniske spesialister, fagutviklingssykepleiere, enhetsledere og klinikksjefer. Anbefalingene på slutten av rapporten bygger på tilbakemeldingene fra de intervjuede gruppene, STHF`s strategiprogram, kunnskap om demografisk utvikling og signaler fra departementet. De baserer seg også på egen og andres forskning på tilsvarende tematikk.

Vurderingen av sammenhengen mellom økt kompetanse hos sykepleierne og eventuell økt kvalitet, settes i sammenheng med politisk- økonomiske og organisatoriske endringer ved sykehuset. Endringene innebærer at faglige hensyn i langt større grad enn tidligere blir gjort relative til spørsmålet om inntjening. Det har utvilsomst størst effekt på sykepleiefunksjonen, som ikke er spesifisert som et sett inntektsregulerende handlinger, slik legers arbeid er. Det er derfor viktig å undersøke hvilken effekt dette har på kvaliteten av sykepleien, siden dette faktisk i svært liten grad gjøres av sykehuset selv.

Evalueringen viser at sykepleierne som har fulgt ett eller flere trinn i stigen har hatt svært stort faglig utbytte av å gå der. De som er intervjuet er enige om at Klinisk stige er et kvalitetstrekk ved STHF som det er viktig å satse videre på. Rekrutteringen til trinnene utover det obligatoriske Trinn I, er likevel mindre enn forventet. Sykepleierne og enhetslederne mener det skyldes belastningen med å gå på Klinisk stige ved siden av jobb. Den dårlige rekrutteringen forklares også med manglende systematikk i belønningen.

Rapporten understreker betydningen av å synliggjøre felles utfordringer knyttet til kvalitet gjennom samtaler og dokumentasjon, og å etablere systemer for robust, forutsigbar og stabil kvalitet.

Temaer som foreslås sterkere vektlagt i Klinisk stige fremover er 1) den administrative funksjon, 2) eldre og aldring, 3) diabetes/klinisk ernæring, 4) det flerkulturelle samfunn 5) kunnskapsbasert praksis og 6) felles prioriteringer.